top of page

An Harong Mi: Care for Our Common HomeAn Mabuhay na Simple


An pagiging simple sa pagkabuhay sarong ugali na pwedeng maging susi sa pagbabago kan tawo para sa pag-ataman kan kapalibutan. An marikas na pagdalagan kan ekonomiya, and pagdakol kan mga makinarya, asin pagralangkawan kan mga edificio minapahiling sato na igwang kakayahan an tawo na magdominar sa saiyang kapalibutan sosog sa kamawoton niya na maging pasil asin marikas an dalagan kan buhay. Alagad an sukol kan pag-asenso kan tawo mayo sana man sa mga nasambit kundi sa pag-pasarig kan pagkasurugpon kan gabos na may buhay asin sa pag-padanay kan mga kondisyones na masuporta sa buhay kan mga ini. Ini an inaapod na integral development na hinihiling bako sana an madaling solusyon sa mga problema kan tawo kundi an mahiwas na solusyon na sagkod sa masurunod pa na henerasyon. Kaya an mahibog na kakahoyan sa bukid, an dakol asin sarisaring mga gamgam, pati na an mahiwas na mga katubigan na may mga sira, mapahiling sato kan sarong modelo kan pag-asenso na kaiba an gabos.


Tano ta sa modernong kaisipan napapasipara an pagkasurugpon kan gabos na may buhay sa pag-asenso? Sa hiling ko, ini dahil ta an tawo hinihiling na an sentro kan gabos iyo an saiyang sadiri. Na garo baga an gabos dapat mag-uyon sa pangangaipo sana kan tawo. Alagad Kun an katungdan kan tawo hihilingon ta na bako kita an kagdikta kan gabos kundi parte sana kan kabilugan, mahihiling ta na kaipuhan man magdanay an iba, bako sana kita. Ata ngani mapagirondom pa ini, na tangani na magdanay kita, dapat magdanay man an gabos na may buhay asin an mga eerokan kaini. Dai kita tunay na magiging asensado kun an nagpapadanay satong kapalibotan, mararaot asin mawawara.


Magiging simple an satong kaisipan kun enot sa gabos tumangan ta an kaisipan kan konsumerismo na nagsasabi sato na tanganing maging maginhawa an buhay ta, kaipuhan gamiton an kadakol na bagay, asin kun pwede pa sana, ubuson na tangani na maging mayaman kita sa paggamit kan mga recuerdos para sa maginhawang buhay. An konsumerismo, mayo nin pinapatawad. Uuboson kaini asin mayong itatada sa masurunod na henerasyon sa mga recuerdos sa satong kapalibotan. Mahihiling ini kun pano kita minabakal mga gamit, mag-konsumo nin mga masisiram na kakanon hale sa mga nawawara nang mga tinanom asin hayop, an labing paggamit nin mga gasolina tangani na makapag-byahe nin hararayo, an labing pagmina kan mga nasa irarom kan daga, asin an pag-ubos kan mga kahoy sa satong kabukidan.


Kun kita makanood na maging simple sa buhay, binabawasan ta an dakul na pagkonsumo. Tinutugotan ta na an iba man manginabang, asin sinda man mabuhay.


Narumduman ko kaidto an pantalon na binakal, minamana kan mga magturugang. An piniotan kan saro, mamanahon kan sunod. Alagad ngonian sa kaisipan kan mga pagpa-uso, dakol an nasasayang na bado ta dai na ginagamit huli ta dai na sunod sa paarog kan mga sikat sa sociedad. An pantalon pag dai na uso, ngonian riribayan tulos. Sa kada bado na inaapon ta, dakol man na mga daga an binubungkal tangani na tanuman nin gapas na minaraot kan mga natural na kabukidan. Asin nawawaran harong an mga hayop sa bukid na nabubuhay. Dakol pa kita na pwedeng halimbawa na pwedeng isaysay.


Asin sa kagabosan, kun mawot ta na magdanay an bilog na katawohan asin gabos na linalang ngonian asin sa masurunod pang panahon, punan ta na makanood na magsayuma sa labilabing pag-konsumo, asin an pagiging simple an magdikta sato sa bagong klase nin ekonomiya na masustenir na gabos.


anharongmi@gmail.comComments


bottom of page