top of page

An Kampanya sa BarangayMakolor an buhay sa panahon nin eleksyon sa Barangay. An gabos nag oogma asin siribot ta an gabos na orolay-olay poros manonongod sa mga kandidato na anas amigo asin mga parientes. Nagigiromdoman ko kan ako aki pa, naging Barrio Captain an sakuyang ama na si Pablo Alcantara de los Martirez sa voto na sobra sana sa sanggatos asin nakalamang ki Augusto Garchitorena nin 16 na voto sana. Nagtukaw nin Kapitan poon 1969 sagkod 1971 asin an Barrio Hall mayong iba kundi kan samuyang pobreng harong na igua pa nin toytoyan. Kaya kun iguang padara an America nin harina, bulgor asin gatas, haros pa sana magaba an samuyang sala ta iyo mismo an bodega kan mga food air kan America. Dai ko nanggad magiromdoman kung papa’no si pagkampanya kan sakuyang ama ta dai pa kaidto uso an house to house na gulping pag iriba bakong arog ngonian na an kampanya mauyong pinag iba sa pang alcalde ta sinda naglilibot sa mga harong, parareho an kolor kan bado, iguang mga kopya, iguang trumpeta nin jingle, an kada saro nagtatao nin papelitos ta duman naka imprenta an saindang pangaran asin plata forma de gobyerno. Saro sa makonsuelo na plata forma de gobyerno iyo an duman sa Maangas sa banwaan nin Presentacion ta an kandidato na si Senior Joe P. Dialogo mas bisto sa apod na Pay Jun, na kun siya suertihon sa puesto, saiyang papa hawanan, papa gabihan, papalingan an sarong kweba sa bukid kan Maangas. Pero bako ma nanggad na suba -suba an plano ni Pay Jun ta an kweba dakula, arog kan dakula kan kweba sa Palawan na pinag dadayo nin mga turista. Sa istorya kan nagkakaperang taga Presentacion, haloy pa an giyera, an kweba pinag istaran nin ermitanyo na may pangaran Gurang Eru’. Si Eru’ sarong agta, na sobra sa gatos na taon an edad asin iyo ini an nagbabantay kan mga kulapnit sa kweba kan Maangas. Durante kan giyera, an kweba pinag taguan daa kan mga gerilya na nakipag laban sa mga hapones. Ngonian an kweba, haros dai na nasisilag ta ini dai nalilinigan asin kinkatakutan na puedeng pinag iistaran nin lasulas. Mayo pang pulitiko sa Presentacion an naka isip na palinigan an kweba afuera ki Joe Dialogo na an kaisipan iyo na maging atraksiyon an kweba sa mga turista asin makatao nin engreso sa Maangas. Sa Naga, sarong kandidato sa pagka Kapitan an may naiibang programa, ini an magka igua nin wala-too na beauty pageant sa Barangay. An pageant para sa mga aki, daraga, soltero asin sa mga bakla. An rason nin “Darling” iyo na maging Barangay nin kagayonan an saiyang territoryo pero nangako siya na kun siya maging Kapitan, maserbe siya nin toltol sa paagi nin pag taong training sa mga kababaihan para makanood nin manicure, asin pedicure. Nagsumpa an “daragang “ ini na dai siya maarog sa naging Alkalde sa 2nd district na kan maging alcalde pirmeng may bitbit na balon na Macho sa saiyang motorsiklo. Harayo na an inabot kan Barangay Election ta bako nang suba-suba an gastos, iguang mga barangay sa kabukiran na an Kapitan nagkaka gastos nin sobra sa sarong milyon asin may mga lugar na nauuso na an barakalan nin voto. An aldao nin eleksyon mayong pinag iba sa kafiestahan, maogma an mga tawo, tiripon sa escuelahan asin nag iiriestoryahan sagkod na mag abot an bangui nin eskotenyo. Sa gabos na kandidato, kami nag papa abot nin Good Luck.

Comments


bottom of page