top of page

An Karakanan Sa SantaCruzanAn mga Lolo asin mga Lola sa mga harong, iyo an may saray kan mga istorya nin Santacruzan asin Aurora. Iyo ini an mga tradisyon relihiyoso sa mga Baryo na tunay na maogma sa puso nin mga tawo lalo na sa mga kaakian. An mga aki kan mga nakaaging panahon asin minsan sagkod ngonian na mga modernong henerasyon, nagtutubod na kun igua nin Santacruzan sa saindang Barangay, pirme nang igua nin libreng karakanan na inaapod “Pana-o”. An Pana-o, iyo an mga kakanon na itinatao kan padreno kan Bangui o inaapod na May Kabanggihan. Sa paagi nin mga kontribusyon kan 10 na familya, an padreno iyo an mapreparar kan pana-o. Kaidtong mga inot na panahon lalo na kan pestaym o pagkatapos kan giyera mundial numero dos, aktibo an santacruzan o minsan inaapod na Aurora. An siring na tradisyon, ginigibo sa paagi nin prusisyon sa laog kan Baryo, na igua nin mga darang dasu’ na ilaw o kandila, minapundo sa mga altar sa natad kan harong tanganing dulutan nin kansyon asin pangadyeon. An Aurora, sadit na forma nin Santacruzan ta yaon sana sinda sa sadit na altar na gibo sa mga tiklad asin kawayan, sa pagtapos kan kantada asin mga pangadyeon an minasunod iyo an pana-o o pag distribuer nin mga pagkakan sa mga tawo lalo na sa mga kaakian. Kaidtong dai pa uso an computer asin internet, Famoso an mga pana-o na masiram na bihon asin pan amerikano na tinapay na pig hapulas nin mantikilya. An bihon, ikinakaag sa barane nin batag ta dai pa uso an mga disposable plates. Minapuruli an mga aki na barasug basug, borotog an mga tulak asin maogma. Iyo iyan an mga kagayonan na pig dadara kan santacruzan asin aurora. An mga Tinyente del Barrio, kinukulgan nin payo kun nagpapasaway an mga barombado sa saindang lugar ta nagpapasale sa pagprusisyon kan santacruzan. Dara kan mga iriwal iwal sa baryo, ginigibo kan mga kalaban an magtago sa mga mahibog na doot sa gilid kan tinampo tanganing abangan an kalaban na nakalinya sa prusisyon asin may dara nin andas ni Ina. Pag agi sa saindang lugar, diyan nagkaka igua nin sarapakan, flying kick asin morodahan kaya nadadangog an mga kagsing kan mga ina asin mga kababaihan. Nasisibot si Kapitan sa pag hunting sa mga para tirador na nagtatago sa kadikloman asin pig titirador an tolong krus na iguang ilaw nin kandila. Maski ngani siring, dai nanggad malilingawan kan mga Lolo asin Lola an kaogmahan na pig dadara kan Santacruzan asin Aurora sa mga Barangay. Sa katapusan kan santacruzan, yaon an mga magagayon na daraga na kaibahan kan Reyna Elena kataid an saindang iskort na iyo man an mga guapo sa baryo. Igua nin mga pakawat sa katapusan na inot muna an misa nin Padre. An mga pakawaty iyo an palo-sebo, iyan an pagpatindog nin halangkaw na poste na pig hapulas nin grasa tanganing mahalnas asin deficil na sakaton ta an itaas kaini igua nin mga nakapatos na mga regalo asin premyo. Tunay na maogma sa bulan nin Mayo na iyo an panahon nin Santacruzan ta sa ultimong Bangui, igua nin baraylehan na diyan nagkaka biristohan an mga daraga asin soltero na iyo an dalan na sinda maging mag elosyon, susundan nin presentaran asin karasalan na pinaka tampok iyo an honeymoon. Kung minsan nakakamundo na pagmasdan na ngonian na mga panahon, bihira na an Santacruzan ta naging masibot na an mga tawo sa Barangay. Alagad maski siring , dai nanggad dapat na mawara an tradisyon na ini, ta ini iguang katuyuhan na maging harani sa Kagurangman an kada saro satuya asin an kaogmahan sa Santacruzan makakanigo man nanggad sa panahon na makuri an kasakitan sa pagbuhay.

Comments


bottom of page