top of page

An mga Babayi Kaidto Sagkod Ngunyan

Ni Aida B. Cirujales


Simple sana an mga babayi kaidtong panahon

Sa buhay ninda dai nin dakol na mga haragadon

Basta may bado, may polbo asin igwang kakanon

Pagkatapos elementarya dai na papaeskwelahon


Tagaserbi sana baga kan pamilya an papel ninda

An gibo pagkaaga, masighid, maluto, manlalaba

Dai pinapaeskwela ta mapaagom man sana daa

Namamakurong, dawa gusto man mag-eskwela


An mga babayi kaidto dai nakikipagtipon basta

Kun makikibayle, gwardyado kan tugang talaga

An mga nag-iilusyon maagi nin sakit bago makua

Sa mahamis na ‘‘iyo” maaging tukadon kun baga


An masakit pa ta kun amay pang ipinaaagom na

Nag-asikaso sana kan agom asin mga aki ninda

Sa hoben na edad nanggulimhay na, losyang na

Dahilan, na an agom na lalaki minahanap nin iba


Sa paglihis nin panahon napagmata an mga babayi

Naghihinguwa nang makaadal dawa sa anong paagi

Orog kun nagtitios minadisponer asin minadiskarte

Ta gustong patunayan na may pakinabang an mga ini


Kun ano an kaya kan lalaki kaya man kan babayi

Kadaklan, ngani an mga babayi mas madiskarte

May mga talento sinda na dai kaya kan mga lalaki

Kaya an mga babayi ngunyan dai na pwede maapi


Sa ngunyan dakol nang mga babayi an nakapwesto

May halangkaw na posisyon sa satuyang gobyerno

May mga kongresista, senador, alkalde na patutuo

Na sa pagkapot nin anuman na pwesto matatalento


Pigtatawan na importansiya, mga babayi ngunyan

Dai na basta-basta na pag-apiapihon o pagkurisan

Nin mga lalaking parakadog, mga irisponsable man

Ta an VAWC, DSWD iyong maatubang, makakalaban


Mga babayi kami, bakong basta-basta babayi sana

Na may dakulang papel sa sosyodad kan nasyon ta

Ipaglalaban an mga diretsong pantawo nin gabos na

Mga diretso nin kababayihan, tawan nin importansiya

Comentários


bottom of page