top of page

An Old GSIS BuildingAn Pag lympia bota o pag shine nin sapatos asin an pag tienda nin peryodiko local iyo an inot kong hanapbuhay kan ako yaon pa sana sa elementyarya asin an place of work iyo an lumang building sa atubangan ngonian kan Emall. An edificio iyo an dating “Old GSIS” antes pang pig mukna an New GSIS sa tongod kan kwartel kan pulis asin sa may monumento ni Bishop Barlin sa may kanto kan Arana Street asin Kalye Barlin, digdi sa Ciudad nin Naga. An Old GSIS minsan pang inapod na Ago Building asin Rainbow Hotel asin ngonian inaapod ining Nagaland Hotel. Sa paagi nin Social Media naging fb friend ko si Linda Galang Oaklander na tubong Legazpi City alagad duman nag iirok ngonian sa America. An saiyang ama na si Engineer Jacinto Reyes Galang iyo palan an nagdesinyo kan Ago Building ta siya kaidto an nagdesinyo kan mga monumento sa Penaranda Legazpi asin iba pang lumang building sa Albay. Si Engineer Galang, iyo an ama kan filipino actor na si Fred Galang na nagsikat sa puting telon kan mga taon 70 kagubay ninda Joseph Estrada asin FPJ. Antes na nagsikat an PNB building, an Old GSIS iyo an Famoso sa mga oficina kan gobyernp asin mga bupete nin mga abogado sa Naga. Digdi nag oompokan an mga naka trubenais na mga tawo tanganing mag bisita asin maglaog sa mga oficina kan gobyerno asin magpasiring sa mga law offices kun kaya kaming mga shine boy sakat-baba sa Old GSIS ta masulong an pag shine nin sapatos. Sa may likuran yaon an mga korte arog kan Court of First Instance kaya sa palibot kan Old GSIS gulping customer sa lympia bota asin dyario. APero kan mag tindog na an PNB building nailipat duman an mga oficina kan mga abogado asin mga oficina kan gonbyerno asin pribadong mga negocio. An magayon na Old GSIS building pig bayaan asin naging mamundo asin madiklom na building sa atubangan kaidto kan Philtranco Terminal. Kan ako yaon na sa radio kan mga taon 80, liwat naging matunog an lumang building kan gibohon ining tataghan kan mga babaing nagbabarayle na mayo nin Kalson sa tahaw kan mga burat na kalalakkhan na an iba sainda nag hahalhal na huna mo dayo’ na grabe na ang itata’kab, pero sa ibabang eskalon yaon an modernong radio station na DWRB na iyo an nagpa uso kan mga cassette tape karibay kan plaka. An mga naging SM kaidto sa DWRB iyo sinda Amy Garcia asin si Tess Banares. Sa pagtugdok kan modernong Emall kasabay iyo an pag renovate kan dating Old GSIS building sagkod na ini pig pangaranan nin Nagaland Hotel. Sa istorya kan mga dating shine boy asin newsboy sa Naga, kumbinsido sinda na an lugar kan Old GSIS iyo an rendezvous kan mga abogado asin mga manager sa Naga, na an kadaklan sainda nag uusar nin kabang-kabang na sapatos, ini an sapatos na may kolor puti asin itom. Iyo ini an lugar na pig oficinahan kan mga ninuno kan mga tawo ngonian sa Naga. An pag shine nin sapato saro sa naka sanggawad sa samuyang pobreng pagbuhay ta mayong permanenting hanapbuhay an sakuyang ama, an sakuyang ina iyo an nag aatender sa mga nguhod kong tugang ta walo kami gabos asin ako an ika duwa. Sa pag luwas ko sa harong tanganing mag shine nin sapatos o mag tienda nin dyarhyo, solamente an sakuyang direksyon iyo an Old GSIS ta diyan ko nakikua an kadikit na sentimos na iyo kong pig eentriga sa sakuyang ina tanganing ipambakal nin samuyang pagkakan. Mayo na ngonian nin shine boy, ta an mga sapatos naka desinyo na dai na paglimpyahan, kaya sa pag agi kan panahon, kasabay na nawawara iyo an trabaho kan mga ako na arog ko, mayo nang aki sa centro an nagkukuirahaw nin shine, shine, shine. An mga aki ngonian kadaklan cellphone an pugol ason bakong police sa sapatos.

Comments


bottom of page