top of page

An Pag-uswag o Pag-roroSaro sa mga dahilan kan pag-raot kan mga kabukidan iyo an sinasabing “pag-uswag”. Garu sinasabi na kabali sa konsepto kan development and pag-hira kan hiro kan satong kalikasan. Kaya kadaklan sa sinasabing mauswag na lugar, mahihiling an mga supermall, dakul an mga tinampo, haralangkaw ang mga edificio, dakol na mga ilaw asin mga awto. Dawa na minsan mayo na nin mga tinanom asin mga gamgam sa lugar, iniisip pa giraray n aini sarong pag-uswag. Garu baga pwede sanang pasiparahon an ribok asin polusyon, ta garu baga parte sana man ini kan pag-uswag. Pag-uswag baga talaga ini o pag-roro?


Sa mga trahedya sa kapalibotan ta ngonian, dinadara kita sa kaisipan na an kauswagan bako manunungod sa pagpapasil kan buhay kan tawo sana. Ini dapat manunungod sa pag-parigon kan relasyon kan gabos na bagay asin may buhay digdi sa daga na inaapod tang ecology. An pag-pauswag na mayong pakilabot sa palibot bako man talagang pag-uswag kundi ini pag-roro. Aanohon kan tawo an magagayon na mga infrastractura na mabuhay sa ekonomiya kun an enot na mga kaipuhan kan tawo arog kan tubig, doros, kakanon mawawara sa saiya?


An kaipuhan ta tanganing mabirik an klase kan kaisipan na ini iyo an sinasabing ecological conversion. Ini an pag-babago kan pananaw, ugali, kaisipan asun gawe kan tawo na an saiyang buhay bakong tukal kundi parte kan dakulang realidad kan pagkasurugpon kan gabos na bagay. Anong klaseng development an naiisip ta para sa satong mga masurunod na kapag-arakian? Mas maogmang maisip na an an mga aki ngonian makakahiling pang mga salog, gamgam, kahoy, huli ta an mga tawo ngonian maisip na an kauswagan bako sa pag-manipular sana kan palibot, kundi kan pagiging parte kaini.


Sa bagay na ini, magiromdoman ta lugod na an gabos nagpopoon sa pagbabago kan kaisipan asin kan puso kan tawo. An tunay na kauswagan dai pinapadalagan kan kasakiman, kundi kan pagmakulog sa palibot asin kan mga tawo sa masunod na henerasyon.


anharongmi@gmail.com

bottom of page