top of page

Balik Milaor 2024An paghuna ko ako lang asin magkakaperang taga-Milaor an mawawalat sa samong banwaan lalo na ngonyan na may mga edad na.


Idto palan dakul pa an nag-uuruli na sa barangay na namundagan asin banwaan na tinubuan ta harabo man bawian nin buhay sa hararayong lugar.


Kadaklan na nag-ereskwela pakaliberation tanganing makadulag sa pagtios, nag-ereskwela sa ibang lugar, nagtrabaho sa harayo asin nag-estar sa abroad tanganing magtrabaho asin magka-igwa nin mas marhay na buhay.


Si sakong mga ka-kontemporanyo na nagralayas pasiring sa ibang lugar ngonyan nagkakapurungaw na asin ngunyan gusto na magpuli sa saindang sadering barangay o banwaan.


Si mga nagkawaralat digdi na dae naka-ereskwela o naka-trabaho sa luwas, si mga lalaki nag-oroma, si mga babae nagtararok asin an kadaklan sainda juven pang nag-agom o nagpaaragom.


Palibhasa an buhay yaon sa pagtanom mayo pa kadtong family planning kundi poro family planting. Padarakulan aki si iba amay pa may mga maku-apo na.


Palibhasa magkabiristohan asin nagtataga-uruli man guiraray si mga taga-luwas maski si mga nag-abroad kaya pirming may tiripon an mga kaklase, class reunion asin kun pista, pistang mga gadan, semana santa, may karasalan, may nagkakagaradan, pasko, sige an saindang herilingan.


Kaya an mga nag-ereskwela sa Milaor Central School asin San Antonio Elementary School, San Jose Elementary School, etcetera, maski asensado na sa ibang lugar pirmi pang nag-ooruli asin nagtitiripon.


Kan magcelebrar kan ika-100 na taon an Milaor Central School na pigmukna kan mga Americano kan 1902 nagka-igwa nin haros apat na aldaw na Alumni Home Coming sa Milaor Central School grounds.


Kan 2002 bulan na Setyembre ta purulian huli sa Peήafrancia Fiesta, may mga pamisa, parada, baraylihan, karakanan, magdamlag na kaorogmahan asin erestoryahan kan mga local na alumni asin mga balik-bayan.


Huna ko dae na idto maootro ta pakalihis nin labing 20 anyos mayo pang hiriro-hiro na magka-igwa otro nin homecoming mala baga ta 20 anyos na akong presidente kan Alumni Association kan Milaor dae pa ako pigriribayan bilang pamayo kan asosasyon.


Kadakul man nin mas mayayaman na pwedeng magsangli sakuya pero mayo nin nagkukusog boot.


Ngonyan lang ninda naiskramintar mayo nin bilyones o milyones kun mayo nin sarong centimo. An centimo iyo baga bilang an elementarya sa eskwelahan na kun dae ka mag-agui dyan dae ka makakasakat sa kolehiyo asin makakatapos nin kurso sa universidad.


An sarong centimo importante ta bako lang ginagamit na pamato sa pag-tatatsi ta kan panahon kan ako aki pa an sarong centavo nakakabakal nin limang dilimon.


Kaya back to basics kita.


Sa batch ko kan 1962 na nag-birisita sa Pilipinas na mga Peace Corps volunteers haling America kadakul kan nag-arasenso sa pag-adal asin hanapbuhay pero dae nakakapuruli igdi ta puro siribot.


Mga dolyares kuta an sweldo, mga executives sa mga darakulang opisina/kompaniya, may mga darakulang poultry asin may darakulang origan sa Metro Manila. Kaya nindang magpadalagan nin dakulang organisasyon asin mayo sindang panahon lalo nang magpuli sa saindang banwaan.


Marhay ngani ngonyan ta an batch 1976 na pinapamayuhan ni Che Nullan Bermejo naka-isip na magka-igwa nin ika-2ng alumni homecoming norong taon Mayo 03, paka-pistang banwaan, madurar nin 2ng aldaw.


Garo mas dakul an maaratendir kan si naenot ta desidido an mga miyembros kan bacth 76 na maglakaw harong-harong sa Milaor, magamit nin social media sa pagpa-isi sa mga nagtapos sa Milaor Central na sinda mag-aratendir kan engranding okasyon sa norong taon.


An huna ko an mga asensado nang taga-Milaor lingaw na sa Milaor idto palan dae man.


Apuera kan pagtao ninda nin impostansya sa edukasyon yaon man palan an saindang pag-orgolyo kan saindang alma mater.


Ngonyan pa lang dakul na an nagpupuruli ta maaratendir kan okasyon norong taon. May sarong haling Europa na chemical engeenir, may sarong retirado naman na haloy nang nagtrabaho sa Canada, may sarong nurse na personal na alalay kan sarong halangkaw na opisyal sa Metro Manila. Yaraon na sinda digdi ta digdi daa sinda mapagaradan. Mayo pa daang mas magayon kesa sa sadering lugar na namundagan asin seguro daa an pinaka-maogma sa saindang buhay na ngonyan na nag-gugurang na sinda iyo an makihalo-bilo sa tiripon kan mga naguin ka-eskwela sa elementarya kan mga panahon.

Kommentare


bottom of page