top of page

Biyahe sa Campo Cuatro1966. Dai ko nanggad malilingawan ang magayon asin mafreskong baryo, ini an Campo Cuatro, Tinambac. Si Manoy Carding asin ako, pig dara sa Campo Cuatro ni Tiyo Fred Villamor, sarong para timon nin Lantsa na may rota sa mga kostales kan San Miguel Bay. Amay sa pagka aga malunad sa awto na TM Liner na may parada sa Kalye Igualdad harani sa harong ni Doktora Asence. Inot na pundo sa poblacion kan Calabanga, sunod sa centro kan Ratay. Haloy an biyahe dara nin lubak-lubak, maalikabok o malaboy na tinampo kaidto, alagad an maogma iyo an pag agi sa Puting Daga sa Cagsao ta digdi mahihiling an kagayonan kan kadagatan kan San Miguel Bay. Marambong na kakahoyan an aagihan sa mga baryo kan Paolbo na mahihiling an magayon na bulod Canibag na pinag kampohan nin mga soldados hapones sa Belen, sunod an Manguiring, Paolbo, Cabanbanan, Binanuanan, asin an kurbada kan Sibobo na minsan pang pig dayo nin mga debotos ta nag apareser sa sarong halangkawon na kahoy an imahen ni Kristo.


Odto mina abot an TM Liner sa Pantalan ni Rances asin ni Raming duman sa Bagacay para maglunad sa Lantsa pasiring sa Campo Cuatro. Sa Pantalan, an mga pasaheros nin lantsa anas may pugol nin komiks, arog kan Aliwan, Wakasan, Pilipino, Pinoy Klasiks, Bulaklak, Liwayway asin Tiktik. Sa palibot madadangog sa mga radyo ang Kanta kan Beatles na Obladi-Oblada. Maribokon kan lantsa, kaya kurahaw an orolay-olay kan mga nakalunad. Makalangkag an biyahe ta bakong marikas an Lantsa ta ini kargado nin mga epektos na pig saod sa Naga para itienda sa bukid na baryo. Ala 1 nin hapon, larga an lantsa pasiring katahawan kan San Miguel Bay. Maribokon an makina kan lantsa, kaya kurahaw an orolay-olay kan mga nakalunad. Makalangkag an biyahe ta bakong marikas an Lantsa ta ini kargado nin mga epektos na pig saod sa Naga para itienda sa bukid na baryo. Minalaog sa sarong dakulang salug pasiring sa San Vicente Tinambac, ta digdi minababa an mga pasaheros na mabaklay nin sarong oras sa bukid para maabot ang Campo Cuatro. Sa paglaog sa San Vicente, mahihiling an marambong na mga bakawan, nakatugdon sa mga sanga nin kahoy an mga de kolor na gamgam na nag aawit sa pagsabat samuya.


Huring hapon mina abot an lantsa sa saditon na duongan kan San Vicente asin an mga tawo kaipuhan magtukad asin magbaklay nin haros sarong oras para maabot an Campo Cuatro. Sa dalan, mahihiling an darakulaon asin haralangkawon na mga poon nin kahoy, madadangog ang mga kagsing nin kabalang asin siwit nin mga gamgam, pasulunupon na an aldao kan maabot mi an Campo Cuatro. Haros gabos na poon nin kahoy sa gilid kan tinampo pano-pano nin Aninipot na iyo an nagdudulot nin liwanag sa dalan. Kan banguing idto, nagsisiribot an mga tawo ta igua nin Awditoryum, ini an apod sa baraylihan na iguang bayad para sa pagpa karhay kan Kapilya. An mga soltero, naka sulot nin trubinahes asin iguang ogom ogom na tsiklet. An mga daraga, magagayon sa pig Korong na mga buhok asin mapulang lipistik,gabos sinda naglalahid sa kwelyo nin mahamot na olor arog kan Maja asin Revidor. An buhok kan mga soltero makintab sa pig hapulas na Leconte. Sa oras nin Awditoryum, magayon an mga tugtog nin plaka, asin an mga daraga nakatukaw sa sarong lugar mantang ang mga soltero nakatindog sa sarong gilid nagmamasid kung siisay an tatargeton o kakabiton sa pagbayle. Parati, digdi nagpopoon an pag erelosyonan sagkod magka inaragoman.


An tubig na inumon, samuyang pig kukua sa hararom na bubon asin uso na kaidto an pig babakal an tubig na inumon sa maskuladong para pingka nin dekantong lata na may tahob dahon batag para dai makagan nin ati an tubig. An mga aki, maogmang nag kakarigos asin naglalangoy sa duwang malinaw, hararom, asin malipot na sagurong na inaapod Malibtong asin Ogob. An Pamaba na pig bubutong nin damulag iyo an saro sa paagi para ihatod sa Poblacion kan Tinambac an mga Paroy, Kamote, gulayon, kopras, frutas, asin iba pa. Si Gurang Badong, komprador, iyo an nagsusugo sa sarong lalaki na madara kan Pamaba dara an mga produkto. An Pamaba minahale alas 6 nin Bangui, aldao na mina abot sa Tinambac. Para dai magutom, pig tutugon ni Gurang Badong an lalaki, na magpaka basug sa bandihadong maloto na pig ramas sa kinudkod na niyog. Iguang sadit na Sari Sari store sa dai karayuhan, ini pig babantayan nin duwang aking babae, an yaon na estante iyo ang 3 bote nin Coca Cola, na aro aldao pinag pupunasan. An garapon iguang laog nin Saltine Cracker asin matagas na Tango asin Brojas, igua pang bubble gum na may nakadukot na plastic na singsing. Sa bandang itaas, iguang sablayan nin mga renta nin komiks. An mga aki nagkakarawat sa dalan na iguang nakatalbong na riles, na an boot sabihon ang Campo Cuatro naging lugar na pinag kukuanan nin mga troso nin kahoy durante kan Pistaym. Iyo ini an biyahe na dai ko nalilingawan ta ladawan ini nin tunay na buhay nin mga bikolano sa Baryo.


Comments


bottom of page