top of page

Buhay ElementaryaDai ko ma cuenta an kaogmahan na samuyang namatean kan maka atubang mi an samuyang duwang Elementary classmates sa halipot na pag puli digdi sa Naga City. An duwa iyo sinda Cynthia Largado Azuela asin Ella Lane Cabanos Ardiente na parehong naka istar sa Metro Manila kaibahan an saindang maogmang familya. Sa sakuyang pag hihigop nin kape sa New China, solamente an sakuyang kaulay ulay iyo an sakuyang pinsan na kaklase sa elementarya si Victorio “Toyong” Salvador, sarong retiradong empleado kan Naga City Post Office. Kaming duwa ni Toyong nagdesisyon na liwat mag iba-iba ngonian na kami mga gurang (wrangler) na, asin may mga kalipungawan ( kaniguan daa ) nang namamati sa buhay . Sa panahon nin pandemya, mas mapungaw ang buhay nin mga “wrangler” ta dai nakakaluwas asin nag iingat sa sangaw kan doros na iguang virus. Marhay na lang ta kan sarong simana, sinda Cynthia asin Ella Lane, nagbisita sa Naga tanganing mahiling asin maka istorya an mga kaklase sa elementarya asin hais kul ( Santa Cruz Elementary Schoon Batch 69/ UNC High School Batch 73). Kan kami nag iiribahan pa sa elementarya, nagigiromdoman mi an samuyang mga maestra n aiyo sinda Mrs. Loring Garchitorena, Mrs. Guadalupe, Principal Mrs. Arcilla, Mrs. Recto, Miss Tancalao, Mrs. Moreno, Mrs. Villegas, Mrs. Paraiso, Mr. Rayala, asin an ultimo ming maestra sa Grade 6 si Mrs. Salve Abella ( Died last year in America). An familya ni Mrs. Abella iyo an may sadiri kan kanto kan Barlin sa tongod kan Porta Mariae na pig aarkilahan kan Biggs asin Que Pasa. Sa samuyang mga anuncio para sa “reunion” kan samuyang mga kaklase sa Elementary Batch 69, haros pera sana an nag bubutwa, mayo na kaming bareta kan samuyang mga kaklase. Pero ang iba samuya nasumpungan mi pa arog ninda Melvin Buena ( Aircon Terchnician), Timo Luis ( madjong miron), Inggo Baculay ( Padjakero sa kanto kan Arana), Eugene Armea ( retired postman), Josefina Mojeco ( Sales Agent), Nap Pacao ( Store owner Bagumbayan Norte), Cesar Olivera ( Singer, Olivera Brothers), asin iba pa. Si Cynthia Largado tubong Abella asin si Ella Lane Cabanos taga Bagong Lipunan, Arana Santa Cruz, sinda an mga “beauty and brain” sa samuyang batch. Kaiba ninda sa mga honor rolls an samuyang Valedictorian na si Marilyn Arroyo Avengoza ( LA, USA). Pero iba an itinaong ejemplo kan samuyang mga classmate na sinda Cynthia asin Ella Lane ta maski ngani igua man sindang pig aatenderan na familya asin negocio sa Quezon City asin Malabon, kaipuhan nindang magbiyahe nin perang oras haling manila pasiring sa Naga tanganing magka tiripon kami sa masiram na pamanggihan. Maogma sindang nag pangodto sa harong ni Henrietta Arroyo Blacer sa Nueva Caceres Subdivision. Sa samuyang pag orolay olay, duman mi narealizar na nakaka tabang an “reunion” sa pag pa ogma kan satuyang buhay lalo na ngonian na panahon nin pandemya ta digdi sa Naga kulang nin mga amenities para sa mga “wrangler” ta mayo nin parke na pwedeng istamabayan kan mga Senior Citizens bakong arog sa ibang nasyon na an mga gurang, maayahay na nagtutukaw tukaw, nagbabasa nin diaryo, nagmamasid nin mga nag tutugdon na mga salampati ta digdi sa Naga, an parke, surusuan nin mga Jovenes na nag eerelosuyonan asin mga para kakan nin bolastog. Lalo pang napungot an mga gurang ta dai pa pig aabrehan kan SM Cinemas. Simple sana man an istorya kong ini tungkol sa liwat ming pag herilingan ninda Cynthia asin Ella Lane, na ultimo kaming nag iribahan sa Grade 6 may 50ng taon na an naka agi. Kami idtong mga escuela na an balon sa bulsa solemememte limang sentimos na pambakal nin baduya o linubak. Kami idtong mga escuela na an libro hale sa library maski luma asin parakite na pig papalipat lipat sa mga kaklase ta bako pa kaidtong bastante an laog kan library na sarong sadit na kwarto. Saro sa kinakatakutan kan mga escuela iyo an pag arabutan kan mga dentista hale sa City Health Office ta kinatudan kan mga aki an maging takot sa pag linig asoin pag gabot nin ngipon. Kaya gulping Pilipino an raot an ngipon ta imbes maging amigo an dentista, ini saindang pinag tatakutan. Uso pa kaidto an corporal punishment na an pag desiplina sa escuela iyo an pag usar nin stick na pinapa tama sa palad kan escuela. Minsan nabantog kaidto ki Mrs. Rector, maestra sa Arithmetic, an patakaran na One mistake – One Stick. An mag kumadre na sinda Cynthia asin Ella Lane parehong hale sa pobreng familia, alagad kan sinda mag tungtong sa college, nag adventure sinda sa Manila, mala ta si Cynthia naging Accountant asin si Ella Lane nakapagtapos nin Nutrition. An paminsan minsan na pag hirilingan kan mga magka klase sa elementarya sarong paagi na matabhangan an kada saro na maging maogma asin makolor an buhay. An reunion maski gurano ka sadit, ini sarong aktibidad na kaipuhan kan satuyang buhay ta maogma an mag giromdom kan mga agi agi kan panahon.

Comentarios


bottom of page