top of page

Bulawan ni Yamashita



Gusrang na sana si Berong, maski sarong tipase kan bulawan ni Gen. Yamashita kan Japanese Imperial Army na saro sa namayo sa pagsakop sa Pilipinas kan Gierra Mundial numero dos, dai pa kaini nasilag. Soltero pa sana si Berong kan magka igua ini nin interes na hanapon an Yamashita Treasure na pig habon daa kan mga hapones sa kaban kan mga Pilipino asin itinalbong sa dai maisihan na lugar sa Pilipinas. Si Gurang Berong 85 anyos na, mabalasik pa, asin haros kagubay ni Senior Joe Dialogo na maragsik pa an pagka lalaki, dai pa nanggad nag oontok sa paghanap kan tambak na bulawan na pig lalay ni General Yamashita. Nagtutubod si Gurang Berong na oras na masumpungan kaini an Yamashita Treasure, siguradong, magiging bilyonaryo an saiyang familya. Maski ngani kadakol man mga treasure hunter sa Luzon, Visayas asin Mindanao, nagtutubod si Severino tunay na pangaran ni Gurang Berong, na an bulawan ni Hapon, nakatago sa kabukiran kan Camarines Sur. Poon pa kan 1955 kan mag alok si Severino nin mga kaamigo na magigi niyang alalay sa pagpara kalot-kalot nin mga kweba sa bukid kan Tinambac, Goa, Minalabac, Tangcong Vaca, asin Asog. An mga lugar na saindang kinalot iyo idtong mga sinasabi kan mga pig bayaran na esperestista asin mga taong nagka igua nin pangitorogan. Haros gabos na alalay ni Severino, nagka rayuma na sa pagkalot, an iba nagadan sa kapagalan asin kagurangan pero maski cincong duling mayo sindang nakua solamente mga alolonte na marhay na pang paon sa banwit. An propesyon ni Severino na maging Treasure hunter mayong pinag iba sa ibang tawo, ta sinda nag sasairarom nin mga Training asin Seminar kun pano hahanapon an Yamashita Treasure. Kan nagdadangadang na sa pagiging Senior Citizen si Severino, nakipag kasundo ini sa ibang mga pusikit na treasure hunter na an iba hale pa sa Sierra Madre. Sinda nag uusar nin mga matitibay na esperetista na kayang makipag ulay sa mga kalag. Mas nakumbinser si Gurang Berong na usaron an sarong esperetista na taga Guinobatan Albay na matibay mag kontak nin mga kalag nin mga tawong iguang pagka aram sa bulawan ni Yamashita. An esperetista, sarong joven na soltero na an trabaho iyo an pagiging “merchandiser” sa mga supermart. Pero dai ini minatagal sa trabaho ta nasusuya an among ta mas nababangkag sa kayamanan ni Yamashita kesa kan mag konsentrar sa trabaho sa tindahan. Mas pabor si Gurang Berong sa Esperetista ta dai man naghahagad nin bayad solamente siya pahigopon nin kape asin pa-akabon nin biniribid o baduya. Saro sa haros ika rungaw kan payo ni Gurang Berong iyo an deklarasyon kan joven na esperetista na tambak na bulawan nakatalbong sa sarong tagong lugar kan Tancong Vaca, ini sarong tukadon na bukid na kaipuhan na gulping lalaki na may mga bitbit nin lubid, asin mga pagkakan. An matukdo kan lugar iyo an putikon na esperetista, kun kaya ini pinabalunan nin tinapay, manok, karne asin bagas. Pag abot ninda sa itaas kan Tancong Vaca, nagpoon nang magpa ngadye an esperetista tanganing makaulay an mga kalag kan mga soldados na hapon na naging alalay ni General Yamashita. An saro sa hapon, nahiling na iguang kaulay na daragita na garong pinag iilosyonan, asin dai ini puedeng kaulayon ta baka mag init an payo asin sinda tirahon nin bayoneta, ta habo na maistorbo sa saiyang pag elosyon. Dakula an paghinayang kan esperetista, kaya mahalat sindang perang aldao na dai na sibot sa pag elosyon an hapon asin duman ninda ini bibinseron kun sain pig talbong an bulawan. Sa sunod na aldao, nawara an hapon ta ini kairiba kan iba pang hapon na nagbaba sa bukid ta makikipag badilan sa mga gerilya na pinapanginotan ni Juan Q. Miranda. Dai na liwat nakaulay an kalag kan hapon ta ini nagadan sa sarong ambush sa Tagilid Pamplona. Nakaagi an mga aldao, liwat nakipag ulay an putikon na esperetista sa ibang kalag nin mga hapon, kaya lang habo daang mag vulgar kan lugar na pig taguan kan bulawan ta habo nindang magsairarom sa Court Marshall pag puli ninda sa Japan. Sa perang dekada na pagkutkot ni Gurang Berong sa mga bukid sa Bicol, solamente kagat nin langatong an saindang nakua. Ngonian na garatok na an tabay kan gurang dahil sa rayuma, mayo man ining pinag babasulan, asin ini naglalaom na maabot an aldao, sarong kalag an makiblit saiya para ituga kun sain nakatago an bulawan ni Yamashita.

Comments


bottom of page