top of page

BURAK KAN TANGLADTigsik ko ining katunino- ngan

Mayo sa lugar na daeng kariribokan

Yaon sa irarom kan saimong daghan

Nagdadangog kan agrangay kan kinaban.


Tigsik ko an tubig sa desyerto

Haloy nang panahon pighihidaw ko

Haen na daw, nalalangkag na ako

An kalag ko napapaha sa Saimo!


Tigsik ko ining pagkamoot ko

Simple sana alagad totoo

Maglihis pa man digdi sa mundo

Mayong iba, ika asin ako!


Tigsik ko an sakuyang buradol

Naglayog abot sa panga- nuron

Pag-abot na kan bangging madiklom

Nanagin bituon, mali- wanagon!


Tigsik ko an patakot sa uma

Pakit an gubing, bulwat an mata

Nakabantay magbanggi, mag-aga

Nag-aagrangay, pano nin dusa!


Tigsik ko an layas na tanglad

Itinusok sa panggang na langtad

Nagtubo, nagrambong, buminurak

An hamot luminagbas sa kalag!

Comments


bottom of page