top of page

CBD Sa CanamanMagayon pag para mati-mation an siram asin kaogmahan nin pag tiripon sa sarong bahay kubo na gibo sa kawayan asin tiklad sa gilid kan kaomahan diyan sa Tacolod sa banwaan kan Canaman. Masiramon magkakan nin tinolang guna na iguang tapayas asin pig kagan nin tanglad. Iyo ini an sakuyang experiencia na sa simpleng pangodtohan kadakol namahan na istorya. Sa imbitasyon ni Senyor Danilo Orolfo, sarong mahigos na paraoma na taga Barangay del Rosario o mas bisto sa apod na Tacolod, masiramon magpangodto sa sarong bahay kubo ta nagrurulosotan an mapreskong doros hale sa uma, kaya maka ganang marhay magkakan nin tinolang manok asin maloto na denorado. Arog kan kaugalian nin mga bikolano, iguang maogmang mga istorya sa tahaw kan karakanan. Asin duman ko naaraman, na an banwaan palan nin Canaman, igua nang bagong centro asin ini yaon sa sumpayan kan barangay Del Rosario asin Pang pang. Nahiling ko an magayon na bagong makonstruer na Jeepney Terminal na an mga ruta iyo an Naga, Calabanga, isin mga barangay harani sa Bicol River. An bagong centro kan Canaman dakula tanganing duman ikaag an bagong hepatura kan PNP, sadit na ospital, duwang eskalon na mercado tanganing dai na sinda magtienda sa gilid kan tinampo, duman man ikaag an mga restaurant asin mga Department Stores. An kataid kan bagong centro kan Canaman tutugdukan nin Isolation facilities para sa Covid 19 asin digdi man ikakaag an mga oficina kan manlaen laen na ahensya kan goberyno. Sa tahaw kan samuyang irestoryahan sa kubo kan Tacolod, nag abot si dating konsehal Arnel Ibasco na pig bisita an saiyang omahan sa Tibgao alagad igua nin dalan sa Tacolod. Sa istorya ni konsehal Arnel Ibasco, saiyang pig tawan doon an magayon na plano ni Mayor Nelson Legazpi na an dating tuninong na banwaan kan Canaman ikonverter sa pagiging maasensong banwaan ta ini nakadukot sa Naga. An mahiwas na omahan sa Canaman, planong ikonverter sa sarong dakulang subdivision asin kakagan nin mga Condominium na puedeng istaran kan mga taga Naga asin mga taga Camarines Sur. Siempre yaon man an orolay tungkol sa nagdadangadang na Barangay Election, asin an siguradong madalagan sa pagka Kapitan kan Barangay del Rosario iyo si Senyor Danilo Orolfo. Sa 10 magturugang solamente si Danilo an nagka hilig sa pag oma ta habo niyang bayaan an mahiwas na kaomahan na pig ataman kan saiyang mga magurang. An pitong tugang ni Danilo anas nag iistar asin nagtatrabaho sa nasyon kan Netherlands. Para ki Danilo Orolfo, nagdakula siya sa Tacolod na sarong paraoma, na an saro sa dinakulaan na hanapbuhay iyo an mag tienda nin mga dahon batag na ginigibong pampatos sa mercado kan Naga. Mantang kami nag iirestoryahan sa mapreskong kubo sa Tacolod, natanaw mi an grupo nin mga tawo harayong uma na an kasugpon iyo an direksyon kan Haring asin San Agustin. An mga tawo, nasisibot sa pagladlad nin pangke sa hararom na tubig kan um ani Danilo, saiya palan itinugot an libreng pagbanwit, pag pangke nin sira tanganing makatabang sa mga ka barangay. Darakulang talusog an nagka darakop, iguang mirapena, puyo, hito asin tilapia na masiram an namit. Maski ngani kuntento na sa buhay si Danilo Orolfo, nagdesider pa siya na magdalagan sa pagka kapitan kan Del Rosario ta gusto niyang magkaag nin konkretong dalan pasiring sa mahiwas na omahan kan tacolod sa rason na magianan an pagtransportar kan mga paroy pasiring sa mercado. Iyo ini an sakuyang simpleng experiencia na sain man na lugar sa baryo na igua nin bahay kubo, pirmeng iguang masiram na kakanon asin maogmahan istorya.

コメント


bottom of page