top of page

Dios Mabalos 20202020 Vision Year. Yan an deklarasyon ko kan sarong taon 2020 na maguiguin malinaw an satong pagheling.


Alagad iba an nangyari. Mala ta dahil sa lockdown kan Covid 19 huli ta dai ako nakapa-doktor sa mata, dai ako nakabakal kan eye drops, nagpula si sakong walang mata nabuta.


Grabe si paglaom na magaya-gaya an naka-aguing taon pero biglang nagkanos dahil sa virus.


Ako ngani kan bulan na Abril bakasyon kuta na sa Canada sa birthday kan sakong maku-apong kambal. Kaya lang pag-lockdown sa katangaan kan bulan na Marso nalaom ako sa Bicol, nagsara man an Canadian border.


Naontok si aro-aldaw na pagbisita sa Kantong Putikon. Pundo si karape-kape. Pundo si aro-aldaw na herilingan kan magbararkada. Pundo man si harambugan. Pundo si tsirismisan.


Nabigla bako lang an mga Pilipino kundi an gabos na tao sa enterong kinaban. Natakot sa kalaban na dai naheheling.


May mga ibibaretang nagkagaradan poon sa Europa, sa Tsina, sa Amerika asin sa bilog na kinaban. Nagkapurundo si mga biyahe sa man iba-ibang parte kan mundo. Nagadan an turismo. Nagkapurundo an mga trabaho.


Dai aram an ggigibohon kan mga nanunungdan, mga opisyales, mga lideres asin kan manlaen-laen na gobyerno kan manlaen-laen na nasyones.


An pinaka-gulpi pating biktima na nagadan asin naulakitan nin helang iyo an mayayaman na nasyones arog kan Italya, Espanya, Inglatiera, Tsina, Rusya, Francia asin iba pa.


Marhay ngani an Pilipinas ta daing gayo grabe pero pasiguro nag-gibo man nin remedy an gobyerno ngarig dai magparalakop an helang bako lang sa Metro Manila kundi sa iba pang matataong lugar arog kan Baguio, Cebu, Iloilo, Cagayan de Oro, Davao.


Pero an graabeng epekto kan pandemya sa ekonomiya kan nasyon asin kan kinaban ta ini koronektado.


Mala ta digdi sa Bicol, Camarines Sur asin Naga naontok si Negosyo, nagluya si ekonomiya, gulping nawaran nin trabaho.


Si mga aki asin mga eskwela naribaraw si edukasyon maski si mga paratukdo nagkararaot si trabaho huli sa abnormal na sitwasyon. An mga magurang naguin paratukdo, an mga paratukdo naguin magurang.


An magayon lang ta si mga politico nakanood magtrabaho asin nagtao nin mga bagas asin iba pang pagkakanan sa namamanwaan na nawaran nin trabaho asin nagkaralaom sa saindang mga harong.


An mga tao naghigos ta habo man magparalaom sa ayuda kan gobyerno. Nakanood magtaranom sa natad nin gulayon asin prutas sa saindang pagkakan.


Nakanood magtao nin kakanon sa mga kataraid asin magtabang sa mga mayong-mayo.


Pero nakanood man maglikay sa helang. Naggamit nin facemask, faceshield, nakanood magmantenir nin physical o social distancing.


Si mga empleyados y empleyadas na nag-uruli sa provincial pagpoon kan lockdown nakanood magtrabaho nin work from home.

Marhay ngani ta igwa nin social media asin internet kaya lang may problema sa signal. An maconsuelo ta normal na kuta na an operasyon kan gobyerno na mahigpit an kampanya kontra droga asin illegal na aktibidades pati bulang alagad nagbalik giraray sa porma nin online cockfighting asin jueting.


An jueting na bisyo kan mga Pilipino poon pa kan tiempo Espanyol tinugutan kan gobyerno tanganing an mga kasaraditan malingaw kan saindang problem ana mayong trabaho o hanapbuhay.


Maski paropano igwa nin piglalaoman na ganahan sa maghapon, tulo na pati an bula ngonyan. Saka si mga nawaran nin trabaho nakabalik bilang kuryador o kubrador kaya may mga ingreso na nakukua sa maghapon.


Marhay na kuta na ta may bakuna nang nadiskubre kontra sa Covid 19 sa Tsina, sa Amerika asin sa Europa alagad igwa naman malaen na bareta na may bagong klaseng virus na mas madaling mag-ulakit kun ikukumparar sa presenting virus na mas marikas maglakop sa enterong kinaban.


An sabi kadto an mga Pilipino pag may problema, may pagtios madali sanang magdolok sa Diyos por medyo kan simbahan.

Kundi ngonyan pati mga simbahan sarado kun magbukas man limitado an nakakalaog.


Madali na kutan nang mag-normal an sitwasyon alagad dahil kaining bagong virus igwa naman travel ban sa mga mabiyahe haling United Kingdom pasiring sa Pilipinas.


Igwa na kuta nang bagong bakunang nadiskubre duman, Pilipinong nurse ngani an nagtudok sa primerong benepesyarno kan bakuna asin may mga Pilipino na duman na nabakunahan alagad igwa naman panibagong virus.


Ribong na an balanak kan kinaban.


Si madudunong naguin patal pero may mga pibmiminos na patal na madudunong naman iba-iba kaya an politika, iba-iba kaya an kultura.


Garo may mensahe an Mahal na Diyos sag abos na tao kan kinaban. Magpurundo daw kita magpara-iriwal asin magpara-taratsaran. Magkaraputan kita sa kamot asin takyag asin magkaminorootan asin magtarabang.


Mientras tanto, magharanaw kamot gamit an tubig saka sabon, maggamit alcohol asin dai magparadorokotan sa tukawan asin higdaan.

댓글


bottom of page