top of page

Ed de la Rosa, Naga’s Mr. LonelyMaski ngani busy sa trabaho sa Los Angeles, California, kaipuhan magpuli sa Bicol tanganing magparticipar sa eleksyon, iyan an kamawotan ni Radioman Ed de la Rosa, an solamenteng nagpabantog kan radio show na Mr. Lonely. Mga taon 80, magka iribahan kami ni SM Celso Baguio sa DWRN duman sa sitio Queborac, Brgy. Bagumbayan Sur. Naghanap kami nin sarong aplikante na iguang bulawan na boses, asin may guapong tindog asin solamente an samuyang napili iyo si Ed de la Rosa dating pulis sa canaman asin naging empleado kan kapitolyo sa PNB building. Kan panahon na idto, mayong trabaho si Ed de la Rosa, kaya sa panginginot ni Celso Baguio, pig pasyaran mi an saiyang harong na gibo sa tiklad, medyo madiklom dara nin kapobrehan ta mas ginagastosan kan familya an pagpa escuela sa apat na aki na kaidto nag eescuela sa CSI asin parochial. Dara nin kawaran, may sarong gazera na nagtataong liwanag sa balkonaje na gibo sa kawayan asin tiklad , malinig asin mapresko, maogma kaming nagtiripon na an solamenteng pig andam samuya ni Ed iyo an masiram na pinangat na sikat sa banwaan nin Canaman. Dakula an pasasalamat mi kan akoon ni Ed de la Rosa an samuyang offer na magi siyang Announcer sa DWRN. Kinaputan ni Ed an programang Mr. Lonely, guno sa sonatang pina sikat ni Bobby Vinton kan taon 60, sarong magayon na sonata tungkol sa kapungawan nin sarong soldados na yaon sa tahaw kan giera. Sa perang aldao na presentasyon kan Mr. Lonely, duman mi nahiling an pambihirang kasikatan ni Ed de la Rosa, ta haros aro-aldao nagdedeliber an kartero nin dakul na surat para ki Ed de la Rosa gikan sa hararayong lugar kan Bicol asin Quezon. Solamente si Ed de la Rosa an naka gibo kan estorya sa brodkast, na sarong baguhan na announcer alagad nagsikat tolos arog nin sarong artista. An mga paradangog na babae man o lalaki, balik balik sa estasyon kan DWRN para sana mahiling personal si Ed de la Rosa. An Mr. Lonely paborito kan mga magkasing irog na an feormat iyo an istorya, manonongod sa liputok na pagka moot, yaon an mga hinanakit sa buhay, kabiguan, asin kaogmahan sa ngaran nin sagradong pagkamoot, asin iyan natatatawan nin buhay ni Ed, ninhuli sa dakula asin bulawan na boses asin magayon na pagpili nin mga sonata na tamang tama pag dangogon sa matuninong na pagka Bangui. Si Ed de la Rosa an saro sa kadikit na announcer kan panahon na iguang kakayahan na magtaram nin daing pag utal sa lenguaheng English, palibhasa si Ed, nakapag tapos nin Doctor of Education. Pero aram kan kadaklan na bakong bastante an sueldo nin sarong announcer, alagad iyan pig tiyagaan ni Ed de la Rosa ninhuli sana sa pag padangat sa saiyang mga taga hanga, mala ta ultimong pamplete sa tricycle asin Jeepney pabalik sa Canaman, ini pig hahagad pa ni Ed ki Celso baguio na an mga sensilyo yaon sana man sa sarong kaganan nin mga ball pen sa lamesa ni Celso Baguio. Nagiromdoman ko logod, kan 1975, iguang programa sa Manila na may parehong titulo na an announcer iyo an parakantang si Victor Wood. Magayonon an programa ni Victor Wood sa oras na alas 8 nin Bangui na sakuyang pirmeng pig dadangog kan panahon na yaon ako nakiki dagos sa harong ni Sgt. Fred Ragay sa Camp Capinpin Tanay ta kaidto nag aaplay ako sa Philippine Army ( pero dai ako nag derecho sa Military ta gusto kong makapag tapos nin College). Digdi sa Naga, mas nabisto si Ed de la Rosa na may matibay na estilo nin pag handle kan Mr. Lonely, kaya lang kaipuhan bayaan ni Ed an radyo ta nagbalik siya sa government service ta siya sarong halangkaw na opisyal kan Camarines Sur Dept. of Agrarian Reform na may oficina sa San Jose Pili, sagkod na siya magretiro asin mag migrate sa America. Dara nin higos nin sarong Ama asin sa tabang kan saiyang esposa na si Aida Nava de Rosa, napagtapos ninda an apat na aki, saro digdi si Fr. Totoy de la Rosa na yaon naka assign sa New York. An panganay naka base sa Canada, an pang tolo sarong opisyal kan San Miguel Corporation asin an bunso arong Nurse sa London. Sa paagi kan estoryang ini, at least maisihan man sana kan saiyang mga dating radio listeners na an paborito nindang announcer na si Mr.Lonely na minsan pang nag iistar sa madiklom na kubo, pero ngonian, ang sadit na kubo naribayan nin sarong bungalow asin saro pang 3-storey building diyan sa magayon na barangay kan Tibgao sa Canaman. Maski ngani naka base na sa America, dai pa nanggad iriribay ni Ed an maogmang buhay sa Bicol asin an maogmang trabaho sa Radyo. Para ki Mr. Lonely: Maogmang pagbabalik Naga.

Comments


bottom of page