top of page

Eleksyon Panahon Nin TurodukanAno daw kun sa ibang nacion igua man nin turodukan sa eleksyon? Saro daa sa nagtatao nin kaogmahan sa panahon nin pulitika iyo an pag bariwas nin biyaya, iguang voluntaryo, iguang fuersahan na iyo an inaapod na turodukan. May mga pulitiko na odok sa boot an pag tabang, iguang tabang na odok sa puso dawa bakong tiempo nin pulitika, alagad iguang duhol na odok sa bulsa, ini an tabang kan pulitiko na may halong ngisi asin pagka suya, ano pa logod si pulitiko nag peksman sa sadiri, lintik lang ang walang ganti, na mabawi siya pag yaon na sa puesto. Dai man nanggad mababasol an mga pulitiko ta kadakol man sa mga tawo an nag aaprobetsar sa pangangaipo kan saindang sagradong voto. Si tiyang Talya na iyo man an lider-lider sa sityo, nagpa kawkos para sa sarong kandidato para bise alkalde sa Naga. An kandidato aki nin may sadiring hotel sa may UNC, asin ini mestizo, guapo asin halangkaw. Sa pag tiripon sa sityo, tinuyo ni Tiyang Talya na mag sulot sana nin kabanga nin tsinelas. Sa tiripon nahiling ni tisoy an kabang na tsinilas, “Ano po Tiyang Talya ta saro sana sa bitis mo an may tsinilas?” Simbag ni Tiyang Talya …“Aha! Ta iyan tinuyaw mo, puwes, bakalan mo ako nin bagong tsinilas na bantex!” Iyan an sarong paagi nin turudokan. Ang kandidato sa pagka bise alkalde (palibhasa garong matinee idol ang tindog, pig papara kugos ni bakla (Alyas Sharon, para gutos nin natong). Dai maka reklamo an kandidato ta mantang garong sawa na maka surapot saiya si “Sharon” ini nag tataram na gulpi sindang botante sa familia, iyan an sarong forma nin panunudok na tsansing an paagi. Pero dimalas si Tisoy ta dai pig suerte sa eleksyon, sayang si tsinilas, sayang si tsansing, sayang si mga libreng service kan saiyang “Sound System”.


Pero mas makulog sa Pulitiko an sulmok, sarong porma nin delihensya na kag gibo kan saiyang lider na pinag kukunfiansahan sa katuyuhan na makaguno nin suporta sa elekson alagad ibinubulsa an kwarta nba mayong pinag iba sa pang hahabon. Kan nakaaging eleksyon sa Naga, sarong lider sa sarong sityo nin dakulang barangay an nag sulmok kan mga sobre para sa saiyang grupo. Mga alalay, baralik-balik na sa harong kaini ta dai pa pig didistribuer sa sobre mantang magpopoon na an borotohan, iguang nagbabalinghaw sa natad, iguang nagpapatoron nin gapo sas atop. Resulta sa eskotenyo nag zero sa sityo an kandidato ta nasuya an mga tawo. An lider wanted kan kandidato, kaya ngunyan yaon na sa ibong na kampo ta duman ma purbar mag sulmok nin perak. An turudokan medyo kaya pang tioson kan pulitiko alagad an barakalan nin voto sa paralangkawan na precio iyo an tunay na makulog sa bulsa. Iguang baryo sa bukid na an presyo kan sarong voto nag kakantidad nin cinco mil, kun mayong perak an kandidato, sureball an pag balintong kaini, No Money, No Score sa tabulation.


Si Inggo, Padjakereo, Alias Hadi nin Angsud, nag sabi na dai puedeng basolon an ibang botante kun sinda mantudok, mag solicit, o mag sulmok ta igua man daa kayang perang nag kakandidato na omok-omok sa budget ta mas dakula kung mag tudok ki Congressman, o kaya ki Senador. Igua daang pulitiko na mantang nadaog sa eleksyon ini abot talinga an ngisi ta iguang bagong kotse asin Harong. An election tunay na panahon nin kaogmahan sa anino nin kwarta. Sa eleksyon, too man nanggad an kasabihan na, Matira ang Matibay.

Comentários


bottom of page