top of page

EMMANUELAram kong nasa harani Ka sanang lugar

Dawa kaito pa man


Mayo lamang akong pakiaram sa Saimo

Ta an gubing mo simple, mayong adorno


Kun an roba Mo kuta nagkikirintaban

Seguro madali ko kuta Ikang namotan


Kun an tataramon Mo kuta sa tentasyon

Seguro madali akong uminuyon


An mata ko kaya madaling maribaraw

Sa kintab kan pirak saka bulawan


An puso ko kaya matagas

Siring sa sarong batbat


Kan ipinako Ka ninda sa krus

Saka ko namate an langitnon Mong pagkamoot


Saka ko nahiling an mga lugad Mo

Mas hararom sa mga bakros ko


Saka ko namate an pagka-Diosnon Mo

Asin an abang pagkatawo ko


Ta nagpagadan Ka 

Tangani sanang mabuhay ako!


Ako na nagtakwil sa Saimo!

Ako na nagnegar sa Saimo!


Ngonian na nagbangon ka lulubngan

Susunodan ko na an Saimong dalan!


Kun mayo Ka, mahal na Kagurangnan

Haen, haen kaya ako ngonian?


Comments


bottom of page