top of page

ESPIRITU KAN PASKOTigsik ko an Pasko sa kinaban

Pagkamundag kan satong Kaglalang

Maogma an kadaklan, nagrorokyaw

May pighahalat, nag-aantabay!


Alagad an Pasko may kahaditan

Mayong katuninongan na nagrereynar

Mga naciones, giyera nagdadanay

Mga kaakian ginagaradan!


Tigsik ko an Paskong sakong nagimatan

Magkataraid mayong pakiaram

Daeng pakimano sa kapalibotan

Dae nadadangog an mga inagrangay!


Mayo nin pagtitinaotaohan

Mayo nin pagpapatawadtawadan

Nabubuhay para sa sadiri lang

Makusog an boot alagad maluya man!


Tigsik ko an Paskong sakong pighihidaw

Iguang pagkamoot, may katuninongan

May paglaom, iguang ogmang tunay

Daradara kan satong Kaglalang!


Matagas na puso satuyang bukasan

Isabuhay an mensahe kan Kaglalang

Tunay na Pasko satong makakamtan

Sa aroaldaw tang pagkabuhay!


Comments


bottom of page