top of page

Estorya nin PagtubudBako man akong deboto ni Birhen Maria kan Penafrancia na kun apudon kan mga Bikolano, INA. Alagad pigrurukyaw ko si INA, sineselebrar ko an saiyang kapiestahan, iginagalang ko sya, tinatawan ko syang onra, asin personal na kinakaolay maski ngani bakong aro-aldaw. An arog kaining pagtrato ko ki INA resulta kan mga nanudan ko sa mga religion classes kan ako nagadal sa Naga Parochial School (NPS) asin sa Ateneo de Naga, sa mga nabasa ko sa mga espiritwal na mga libro kan ako nasa seminaryo, asin resulta kan sakuyang sadiring mga repleksyon bilang sarong Katoliko.


Yaon an sakuyang pagtubud na bako man lang syang INA ni Hesukristo na nagin tawo, kundi INA man sya kan gabos na mga tawo, magin Kristiano man o bako. Arog kan samuyang biological na ina na samuyang karahayan an prayoridad kan sya nabubuhay pa, ako minatubud na si INA arog man kaiyan an disposisyon sa saiyang mga aki. Makulog sa buot ni INA na mahiling nyang nagugutom, nagtitios, o inaabuso an saiyang mga aki. Kaya makusog an sakuyang pagtubud na andam si INA na makatabang sa mga aki nyang nangangaipohan.


Kan 2010, kan pigselebrar an ika-300 na taon ni INA bilang patrona kan mga Bicolano, may pigpublikar na libro na an titulo, “INA: Little Stories of Faith.”


Sa introduksyon kan libro, sinurat kan editor na si Minerva Rodriguez-Fajardo an minasunod: “The stories and testimonials presented here are by real people....By themselves they are not the sort of miracles the Vatican would take notice of. Instead, they are just simple, down-to-earth, yet heartwarming, inspiring, faith-enriching stories, little blessing and small joys about: A stranger’s hug in a moment of despair and desolation. A baby after years of failed remedies. A cancer patient pronounced beyond medical help, healed and restored to health. A young man’s drug addiction overcome. A son’s separated parents reconciled and a broken family united again. Payment of a long overdue debt at tuition time. Even a simple as long wished-for visa granted.”


Igwa man akong sarong simpleng estorya na siguro nagin parte man kan libro kun nangyari ini bago kan taon 2010.


Enero 2023 kan nagdesisyon kaming mag-agom na ibenta an harong mi sa RJ Village sa Haring, Canaman. Gusto ming ibenta an harong ta dai man interesado an mga aki mi na mapasainda ini ta sa Amerika sinda nageerok.


May mga nagsabi na sayang daa kun ibebenta an harong ta, bako man sa paghambog, magayon si pagkagibo kaini: Sementado an enterong estruktura, may aircon an mga kwarto, may garahe nin kotse, may walk-in pantry, may kwarto para sa katabang, may mainit asin malipot na shower, fully screened an mga bintana, may dirty kitchen, may powder room, may 110 volts na electrical sockets na pwedeng saksakan nin mga gamit na gibo o hali sa Amerika, asin open plan an desenyo kan harong kaya maaliwalas.


Alagad pagkalipas nin mga onseng bulan, mayong man lang potensyal na buyer na nag-offer na bakalon an harong, maski open kami na makipag negotiate. Desganado siyempre kami ta huna mi mababakal tulos an harong.


Kun ano-ano nang rason an nasa isip ming mag-agom kun ano ta dai nababakal an harong. Sabi kan agom ko baka dapat kaolayon ko an ama ming perang taon nang gadan ta sya asin an ina mi an nagpagibo kan harong, maski na ngani kami an nagparemodel. Gustong sabihon baka habo kan mga magurang mi na “mawara” sa pamilya an saindang pinagestaran nin haloy na panahon. Kun baga garo ini “heirloom” na winalat ninda samuya. May estorya ngani an ibang kataraid mi na nahihiling ninda an ama mi na binabantayan an harong.


Mayo man mawawara kun sunodon ko an suhestyon kan agom ko. Kaya naisip ko na sa sunod ming pagbakasyon sa Naga bibisitahon mi an lubungan kan samuyang mga magurang sa Eternal Gardens Memorial Park nganing kaolayon asin sabay bisita ki INA sa Basilica na pirmi ming ginigibo pagminapuli.


Kan nagbakasyon kami sa Naga kan nakaaging Enero ngunian na taon, enot ming binisita an lubungan kan samuyag mga magurang. Binisita mi man tulos si INA sa Basilica. Silencio kong kinaolay an sakuyang mga magurang asin naghagad nin permiso na gusto mi nang ibenta an harong sa RJ Village.


Naghagad man akong tabang ki INA na kun pwede tabangan nya kaming mabakal na an harong mientras na yaon kami sa Naga, asin kun pwede marhay na tawo an makakabakal asin aatamanaon an harong. Dara kan mga pabor na hinahagad ko ki INA, natentaran akong “i-bribe” sya na pagnabakal an harong matao akong donasyon sa Basilica. Sa laog nin nagkakapirang minuto, nagin “transactional” an pakiolay ko ki INA, may “quid pro quo” (an pabor na hinahagad ko, may karibay man na pabor), masunod lang an gusto ko. Marhay na lang nangibabaw sa isip ko an tama.


Pagkalipas nin perang aldaw – dai ngani inabot nin sarong semana – kan bangging kami paduman na sa bus terminal kan Naga ta pabalik na kami sa Manila kan agom ko, biglang may naghapit na mag-agom ta gustong mahiling an harong ta ito palan interesadong bakalon. Sabi ngani kayan sa English, “The rest is history.”


An nakabakal marhay na tawo na taga RJ Village man lang asin an ama nya dayupot na amigo kan samuyang ama kan sinda nabubuhay pa. Siguro sabi kan ama mi, ok na yan na an harong napaduman sa aki kan amigo nya. At least bistado nya an pamilya.


May mga pangyayari sa buhay na kun minsan dipisil intindihon o dai maeksplikar pero totoo. Sagkud ngani ngunian may mga kahapotan akong mayo pang malinaw na simbag: Kun dai ming mag-agom kinaolay si papa/mama, nabakal kaya an harong? Kun dai kami naghagad tabang ki INA, nabakal kaya an harong sa laog nin perang aldaw lang?


Dai ko talaga aram kun an nangyari iyo an inaapud sa English na coincidence o serendipity. Pero an aram ko kinaolay ko an samuyang mga magurang na sana maintindihan ninda an desisyon mi asin nakiolay ako ki INA na tabangan kami. An resulta si dai nangyari sa laog nin onseng bulan, nangyari sa laog nin nagkakaperang aldaw.


Siguro ining estorya ko bako man sarong milagro kundi sarong ehemplo o realidad kun pano an pagtubud sa sarong bagay, na dipisil i-eksplikar sa sayantipikong paagi, pwedeng magkatotoo.


Sabi ngani kan mga gurang, mayo man maraot o mawawara kun kita minatubud lalo na sa kabootan asin karahayan ni INA.

댓글


bottom of page