top of page

Fiestang KalagKaidto, tuyong Fiestang Kalag, an ibang mga soltero asin mga daraga, imbes mag duman sa kamposanto, mas ginusto pa an mag duman sa natad tanganing mag bokbok nin linubak. Arog kan pabayle ni Hermana Mayora sa Kapilya, an rulubakan iyo an pinag pupunan nin erelosyonan. Sa pagka aga, mga soltero pig bobotboton si venta sa pinamolinong paroy na saindang pig anihan tanganing ekontribuer nin sentimos para magbakal nin kamoteng kahoy na gagamiton sa linubak. An iba iyo an enkargado sa komite sa pag hanap nin masusublian nin yakal na lubang asin ha’lu. Sa pag abot nin Bangui, pupunan an rulubakan, ini pig hahaluan nin dinokdok na salted na mani, pig lalahidan nin star margarine, kinakagan nin brown sugar asin kun madali nang maglomoy asin mapulot na, sarong babae an mapaturo nin vanilla tanganing mag hamot. Sa tahaw kan borokbokan, iguang nag gigitara, sinda saro sarong nagkakanta nin mga sonatang may padangog nin pagkamoot arog kan.. ( Dahil sayo, Ikaw, Huwag kang manalig sa bulong bulongan, Sa langit ako mag hihintay, Crazy, I left my heart in San Francisco, This is my prayer, Blue Star, No other love, etc). Sa samuyang lugar, solamente si Naldong Tipo an pinaka marhay mag bokbok ta ini may hawak na arog ni Tarzan, halangkaw asin maskulado. Inapod siyang tipo ta ubos na ang ngipon asin habong magpa pustiso. Si Naldo iyo an pinag memerar na trabahador sa baryo ta iyo ini an para alsa nin sinakong paroy para ibu’nag, asin sagkod ngonian ini nag aalsa pa nin sinakong paroy sa Tagbong Pili. Parati kaidto an rambol sa luwas kan rulubakan ta dakul na soltero an nag iimon sa mga nag eelosyon ki Miss Kennedy, an mestisang babae sa lugar na aki nin soldados amerikano. Kun iguang iriwal sa baryo, dai man pig dadara sa presento, imbes ini pig dadara sa harong kan Teniente del Barrio. Nakalipas an panahon, nawara an rulubakan, naribayan nin bijon na hale sa San Felipe, yaon an sinuman na ginamitan nin galyang na sangkaka asin, pan Legazpi na hale sa Quality asin pineapple juice na pig pusian nin lemonsito. An mga pagkakan piglalatag sa ibabaw kan pantyong ta malaboy sa palibot kaini. Maogma an rulubakan, alagad bakong maogma an inaapod na Karalagan, ini an termino nin mga parahabon sa baryo na nag aaprobetsar kan mga harong na mayong tawo ta nagduruman sa kamposanto. Iguang kalag na maringgaw ta pig hahabon iyo an hagyanan, hinahabon an mga kaldero na may laog maloto. Alagad an pusikit na kalag iyo idtong naghahakot nin mga nagka tugdon na manok asin mga sinablay. Sa estorya ni May Maria, nag gurang sa pag tinda nin kandila, namana niya an negocio nin kandila sa saiyang mga lolahon na iyo sinda Mama Cion, Nakikay, Mama Pulen, anas idto mga para luto nin kandila na kolor brown. An kawa na pig lulutuan kan kandila gibo pa sa sarong klaseng bomba kan mga amerikano kan WW2, idto an inaapod na Incendiary Bomb na pina kupsit kan eroplano kan kano pasiring sa Ateneo tanganing bombahon an mga naka baraks na mga hapones. An saiyang mga lola, libreng nakaka kua nin sagmaw sa baraks kan hapon na an pamayo iyo si Kobayashi, sarong maboot na opisyal nin hapon ta ini sarong katoliko asin para simba sa katedral. Pig estorya ni Kobayashi sa mga lola na, an maiisog na soldados hapones sa saiyang baraks kadaklan mga koreano na pig recruit kan Imperial Army para makigiera sa Pilipinas. An Fiestang kalag iyo an aldao na nakangirit an mga para tienda nin kandila ta masulong an kandila sa pagtubod na ini pig susu’lan tanganing tawan liwanag an kalag kan saindang mga parientes na yaon na sa ika duwang buhay.


PASALAMAT ki Boy Claro. Tuyong kumpleanio, Kristmas, o ano man na aldao, pig duduholan ni Boy Claro nin bagas, delata, grocery items, sogok, pancit etc, an mga pobre sa patio kan katedral asin Basilica. Sinda idtong, mga nagtetienda nin kandila, nakikilimos, asin si mga parabasa nin novena. 1980s, Nagiromdoman siringman, Atty. Celso Baguio, Station Manager kan DWRN, tuyong kristmas, pig dadarahan nin sinakong bagas, mga de lata, tinapay, asin used clothing, an mga pasyente sa Bicol Sanitarium (Bicol Geriatric) sa San Pedro Cabusao. Maogma an aktibidad ta iguang barasketbolan asin igua pang karantahan nin krismas.

Comments


bottom of page