top of page

Fil-CanSa biglaan na despidida party na pigtao para sakuya kan pamilya na pinaka-harani sakuya, ni Lando saka Flor Boyles (may tolong aking lalaki) sa saindang residensya sa Kamloops City, British Colombia.


Nagkatitipon an mga Pinoy saka Pinay na mga miyembros kan Fil-Can o Filipino Canadian Association digdi. Komo puro Pinoy na kakanon an pig-puesto arog kan sinugba o inasal na sira, pansit, barbequing karneng orig asin kadakol na salad asin gulay.


Siyempre imbitado ako asin an sakong pamilya kaya lang awseinte si Niña ta may trabaho, kaibahan ko si Kiko an sakong manugang na maski may mati iyo pa an nagdrive sako saka sa sakong mga makuapo si Cesca asin kambal na si Miguel asin Mateo.


An tema kan mga orolay iyo an buhay kan mga panahon sa Pilipinas lalo na kan hurubin pa. Ako bilang mayor na bisita hinapot na kun anoman an pig-iinom ko kan hubin pa saka kun ano an sumsuman. Sabi ko gin asin asocena. Ngirisi sinda palibhasa mga hubin pa, mga aki ko na lang. Sinda daa an pinaka-maisog ta colt 45 saka red horse may tama na sinda panu-pano pa nin istoryahan.


Ngonyan digdi sa Canada kun mag-inom dai pwedeng magdrive kaya an tsuper dalan sana sa irinoman pero pwedeng maburat sa pulutan. May sarong nag-istorya na siya naguin seaman sa laog nin pitong taon pero naka-abot sa Canada ta an saiyang babaeng pinakasalan saka siya magkahilingan sa mata.


An pinaka-mayor na tema kan iristoryahan iyo an Fil-Can na pinapamayuhan kan sarong Ilokano. An nagtutuyaw Ilokano man ta segun saiya an organisasyon poro sana picnic, nauubos an pondo na mayong kamanungdanan. Segun sa Ilokano na kritiko kan Ilokanong lider kan asosasyon dapat kuta kada pamiting bulan-bulan may contribucion an kada sarong miyembro nin maski five Canadian dollar sana ta an matitipon gagastuson sa mga miyembros kan saindang pamilyang nawalat sa Pilipinas saka kun may emergency igwa nin pan-ayuda.


An narisa ko digdi ta an politika kan Fil-Can garo man lang sa Pilipinas. An nag-oorolay sana asin nagdedesisyon an mga opisyales. Pero an magayon digdi ta an mga Pilipino maguin haling Luzon, Visayas asin Mindanao naka-iristar asin nagtatrabaho digdi marhay an tarabangan, ako ngani nagbisita sana digdi nin pirang bulan pig-aadaptar nang ama, pig-aapod tatay, daddy asin pigbibisita aro-aldaw, may nagdadara pang mga kakanon, may haling hararyong ciudad, provincia nagdirigdi sa harong ni Niña tangarig magdara nin atang arog kan sapatos, t-shirts, kopya, asin coffee mugs ta aram na ako mahilig sa kape. Igwa pa nin domestic problem o problema sa laog kan pamilya na pinaabot sako tangarig aregluhon kaya habo kuna kuta nang mag-uli nguna ta an tiket ko orihinal mente sa Nobyembre 8 pa kaya lang kalaban ko talaga an klima o an lipot na nagpapakulog kan sakuyang tohod na haros dai na ako makalakaw, huli sa lipot nagbabalad ako nin duwang oras aga-aga huli sa skin allergies ta aram kong mabubulong sana kan mainit na panahon sa Pilipinas. Nadagdagan pa kan pag-chemo kan sakong manugang sa duwang ospital na habang rarayo pati asin nag-eereskwela na an mga aki kaya mayo na akong kaibahan sa harong.


Mapuli na ako for good.


Diyos mabalos sa gabos.

bottom of page