top of page

Hagad kita nin pasabongTutal amay pa man, maboroto baga kita Mayo 9, 2022.


Kaya ngonyan magturukaw daw kita o magrolohod asin mag-atid-atid, magmuni-muni kun sairisay talaga an dapat tang botohan sa nagdadangadang na eleksyon. Dai ngona kita magtubod sa hinghing kan satong kaklase o paryentes, dai ngona kita magtubod sa radyo o telebisyon o dyaryo o social media na satuyang binabasa.


Ano talaga an kalidades nin sarong kandidato o kandidata?, ano an karakter o pan-uugali?, ano an inadalan?, sa irisay an miyembros kan saiyang pamilya?, ano an saiyang paninindugan sa isyu lokal o isyu nasyonal maski international?, pano siya makipag-kapwa?


Alagad makihumapot man kita sa mga taong nakaka-ulay ta sa awto, sa tinampo asin sa mercado dapit sa mga taong ining nagdadaralagan bilang kandidato sa eleksyon. Dai ta nguna isipon kun taga-sain o kun mayaman o pobre. An batayan nyato kan satuyang pinal na desisyon sa kaaldawan kan eleksyon kun siisay an satong bobotohan iyo an pasabong kan Mahal na Diyos kaya ngani dapat magpangadie kita.


An dangugon ta bako an sabi kan sekta, simbahan o relihiyon na satong kinababalihan kundi an satong konsensya na iyo an hinghing kan katanusan asin kan Mahal na Diyos mismo.


Guiromdumon ta na an satong minamawot bako lang an pagkakan asin kayamanan kundi an futuro kan satong kapalibutan, an karahayan kan satong komunidad asin kan kinaban.


Sa mga kandidato sa biglang hiling perming matitibay asin daraog an gabos pag-abot sa abilidad, pag-abot sa kakayahan asin sa marhay na pagdara kan saiyang saderi sa atubangan kan publiko.


Pero bako yan an totoo. An iba sainda bolero ta gusto lang makua an satuyang boto.


Maguin sa lado lokal o nasyonal an kadakul-dakol na aspirantes sa manlean-laen na posisyon poon sa pinaka-halangkaw sagkod sa pinaka-hababa nag-aaragawan sa pagkumbinsir satuya na sinda an satuyang botohan.


Ako nagtutubod na an Pilipinas o an satuyang banwaan pakatapos kan eleksyon iyo man guiraray, Pilipinas man guiraray.


Apuera garo kun ribayan na Maharlika o Lapu-Lapu an pangaran kan Pilipinas.


An Islas Filipinas labi man guiraray 7mil warak sa pig-aapod na South Pacific, may Luzon, Visayas, Mindanao. May Ilokandia, may lugar nin Kapampangan, Katagalogan, Kabikolan, mga Muslim, Bisaya asin kadakul pang iba na man-iba-iba an tataramon, pagtubod, kultura pati istorya.


Pano magkakaburunyog an gabos na Pilipino sa lindong kan siisay man na lider na magana bilang presidente kan Pilipinas sa maabot na Mayo 2022.


May mga iba pang nasyones sa kinaban arog kan Amerika asin Tsina na gusto kitang sarakupon. Siisay an kakampihan ta, siisay an susurugon ta, siisay an tunay na masurog sato?


An mga Pilipino sa laog nin ginatos na taon sakop nin mga dayuhan arog kan mga Kastila, Amerikano, Hapones, asin mga Pilipino na palibhasa puderoso asin mayayaman dai man padangat an mayoriya na kasaraditan.


Pano an satuyang kauumahan, an satuyang panamnon, kabukidan, kakadlaganan asin kadagatan kun iba an manginginabang bakong an mga namamanwaan?


Horop-horop baya dai kita pakabigla kan satuyang desisyon.


Dai nungka kita maghagad nin posisyon sa gobyerno orog na kun magana an satuyang manok.


Kun sain kita calificado duman kita, maghigos asin maguibo nin tultol para sa karahayan kan kadaklan.


Mapasato man lugod an biyaya nin Mahal na Diyos ngonyan asin sagkod pa man.

bottom of page