top of page

Ina kan sinodalidad, Ina kan dalan sa kahadian

(Homilia sa Bagong Taon)


Ni Fr. Wilmer Joseph Tria


Satong pinupunan an Bagong Taon sa pag-arang kan pangataman ni Maria, Ina ni Jesus, Ina kan Dyos. Si Jesus nanitawo, nanilaman. Kaipuhan nNyang sarong ina. Sa kapinunan, kan pinagmarhay kan Dyos Ama na isubol an saiyang Aki sa kinaban, pinili nya si Maria. Ngunyan, huli ta si Jesus totoong Dyos, si Maria inaapod ta man na Ina kan Dyos. Huli ta sya Ina ni Jesus, sya man aki kan Dyos Ama asin templo kan Espiritu Santo.


Sa Simbahan na sinodal, si Maria an Ina kan ‘Dalan’ na mayong iba kundi si Jesus. Saiyang kamawutan na gabos kita, mayong palain, mag-agi sa ‘Dalan’ na iyan. Ikakaugma Nya na an gabos na linalang, anuman an saindang lahi, relihiyon, kultura asin linggwahe, mag-agi sa ‘Dalan’ na iyan. Ini huli ta gabos man na tawo sa kinaban linalang kan Dyos. An pagsiblag, an pagsikwal, an pagsayuma sa sisay man, bunga kan kasalan. Iyan an kamawutan kan demonyo. Alagad an pag-ako, an pagpadagos, an pag-alok na mag-ayon sa sabay-lakbay iyo an kabutan kan Dyos.


An mga babasahon ngunyan nagtatao sato kan basehan kan pagigin Ina ni Maria kan Simbahan na Sinodal. Sa enot na babasahon, pinapatotoohan na kita gabos paladan. Na kita gabos may inaakong bendisyon sa Dyos. Sabi sa kasuratan: ‘Bendisyunan ka nin Kagurangnan asin bantayan! Paliwanagon saimo nin Kagurangnan an saiyang lalawgon asin kaugayan ka.’ Sa Salmo, sato man na inawit: ‘Lugod bendisyunan kita kan Dyos huli kan Saiyang pagkaherak.’


Sa ikaduwang babasahon, sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, pinapagirumdom kita na namundag si Jesus tanganing tubuson kita asin magin mga aki kan Dyos. Huli kaini, bako na kitang mga uripon kundi mga aki. Kaya, kita nagsasabi: ‘Abba, Ama’ sa Dyos Ama. Dangan, sa ebanghelyo, nadangog ta man an istorya dapit sa mga pastor na nagduman sa Belen. Sinda an enot na nagdalaw sa Belen. Sinda an enot na nangaroling. Asin saindang inawitan an umboy na si Jesus.


Ano an dakulang bendisyon na inako nyato sa Dyos? Kun babalikan ta an nakaaging taon, mahihiling ta kun pano kita gabos inataman asin inantabayan kan Dyos. Dawa ngani dakul man kitang inagihan na kasakitan, uya, tiripon man giraray kita na buhay, may marhay na salud, asin may mga kakayahan sa pagpauswag kan satong banwaan asin Simbahan.


An dakulang bendisyon siring man iyo an Bagong Taon na ini na pano nin panuga, pano nin paglaom. Makakagibo na naman kitang panibagong plano para sa sadiri, para sa pamilya, para sa banwaan asin para sa Simbahan. Ini an inaapod tang New Year’s resolution. Kan mga aki pa kita, haros an kamawutan ta sana iyo an maglangkaw. Pinapalukso kita pag-abot nin matanga sa pagsabat kan Bagong Taon sa paglaom na malangkaw kita nin todo.


Ngunyan na dakula na kita, dawa dai man gayo naglangkaw, iba naman an satong mga linalauman. Bilang mga marhay na Katoliko, dapat magtalubo naman kita sa pagtubod asin paglingkod – para sa ikakarahay kan pamilya, kan banwaan asin kan simbahan. Asin ngunyan, yaon an satong Mahal na Ina, na Ina kan Dyos, sa pagsadol sa sato na maglukso tanganing maglangkaw. Alagad an paglangkaw na ini bako na sa pisikal na aspeto kundi sa aspeto kan pagtubod asin paglingkod, sa gawi asin sa pagmamarhay nin ugali.


Si Maria nagtubod, nagkuyog, nagsunod. Inako nya an katungdan na magin Ina. Sya an mag-aataman, sya an magpapakakan, sya an magpapadakula, sya an magpapasarig, sya an magtutukdo, sa Aki kan Dyos. Ini saiyang inutob tanganing magampanan ni Jesus an saiyang misyon. Si Maria, bilang ina, iyo an nagtaong moral support o nagpakusog kan buot ni Jesus sa Saiyang Via Dolorosa hanggang sa mapasan ni Jesus an krus sagkod sa Kalbaryo. Dai nya winalat si Jesus puon duman sa bahugan hanggan sa Saiyang sinublian na lulubngan. Parati sindang magkaibanan. Si Maria an nag-ataman kan Dalan, kan Katotoohan, kan Buhay.


Kaya sa Simbahan na sinodal, arugon ta si Maria. Atamanon ta an satong pagigin Katoliko sa satong puso. Dapat mahiwas an satong pagkasabot. An buhay nin pagsagin-sagin iyo an nagpapaktidi kan satong mga isip. Ini si birus kan mga Pariseo asin eskriba kun kaya dai ninda masabutan na si Jesus nagtataong panahon sa mga maaati kan banwaan arog kan mga parasingil buwis, mga pampam, mga pilay asin kimay, mga buta, mga dauton.


Akuon man lugod nyato an Mahal na Ina kan Dyos na magin man nyatong Mahal na Ina. Dai kita papabayaan sa gabos na panahon tanganing mautob ta sana an misyon kan Dyos para sa satuya. Magtao kitang panahon sa pagsusog kan mga nalalagalag na mga aki kan Dyos, an mga bangag sa droga, an mga tambay na mayong aram kundi magrara nin alak, an mga pasaway na aki, asin dakul pang iba huli ta sinda mga aki man kan Dyos. Yaon pa man an mga solo parents, LGBT, PWD o PSN, PDL, an mga migrante – sinda  na dapat yaon man sa pangataman kan Dyos sa paagi kan satong mga kamot.


Ini an klase nin paglangkaw, nin pag-uswag na minamawotn kan Dyos para sa sato. Asin si Maria an nangangako na mag-aantabay sa sato tanganing magampanan nyato an misyon na itiniwala sa sato kan Dyos – tanganing an gabos, mayong nawawalat, an yaon sa Dalan pasiring sa kahadian na daing kasagkuran.

bottom of page