top of page

Kabalang Anggot Sa AmihanMasiramon an klima sa Tinambac, kahawig kan klima sa nacion kan Hungary duman sa Yuropa, may init nin aldao, alagad may malipot na huyop nin doros. Iyo iyan an namutawi sa ngimot ni Hermanang Virgie na nag iirok kaiba an familya sa Black Forest sarong rehiyon nin mga kakahuyan harani sa linderos kan Austria. Kaya namatean ni hermana an klima sa Bataan Tinambac ta ipinasyar mi siya sa Bataan sa paagi ni amigong Kgd. Gutoy Sales. Kaipuhan darahon mi sa bukid si Virgie ta kan mag abot siya sa Naga kan 2014 hale sa halawig na pagtener sa Germany dai niya nagustuhan an doros na may halo nin alikabok asin parong kan mga tambutso nin lunadan, harayo sa malinig na doros kan lugar ninda duman sa Alemania. Pero kan maka abot siya sa Barangay Bataan sarong magayon, malinig na lugar antes mag abot sa Tamban, duman niya na experiencia an malinig na doros asin marhay sa paghangos. Nagkataon, panahon kaidto nin North East Monsoon o Amihan kaya maski mainit an aldao, mapresko an palibot ta an doros amihan iyo an doros na malipot ta ini hali pa sa kadagaan kan Siberia duman sa Russia asin namamatean kan mga Pinoy poon Noviembre sagkod Febrero. Base sa istoria ni Virgie, nalibot ninda an interong yuropa, pero an pinaka marhay daang klima iyo an Hungary ta naghahalo an init nin aldao asin lipot nin doros arog kan saiyang namatean sa Barangay Bataan diyan sa .Tinambac. Kaya lang gulping bikolano an problemado ngonian na amihan ta nakisabay ini sa La Nina Deciembre sagkod Febrero pirme na sanang malomlom an kalangitan asin yaon an pag uran. Kung panahon nin Amihan, gulping mga biyahero an naghahanap nin mga karihan na kubo na may mga lutong loglog, kinalas, baduya, kalingking, o bagaman ginatan ta masiram mag mirindal sa mga kubo sa gilid kan highway ta lusot an malipot na doros nin amihan. Sarong dekada na an nakalipas kan premiro kong madangog sa sarong tiripon nin mga paraoma sa sarong mapreskong poon nin kahoy sa Kumagingking Calabanga ta nag attender ako nin kumpleanio nin pinsan kong si Emily Villamor na napangagom nin hale sa familyang Mendoza. Maogma mag istorya an mga taga baryo, asin an saro sa istorya iyo an tungkol sa kaanggotan kan mga kabalang sa doros amihan. Kung kita daang mga tawo naoogma sa amihan, puwes bako an mga kabalang ta gulpi na daang kabalang an nagkaka ralapuan, nagkaka borokolan dahil sa amihan. Mayong problema an kabalang sa makusog na huyop nin Habagat na grabe kun mag parugba nin harong, arog baga kan mga kasabihan kan mga gurang na sa panahon nin rapado nin bagyo, an mga kahoy asin harong nagpopoon na magka garaba asin mapukan kun an bagyo saro nang habagaton. Kung Habagat, an mga kabalang na iguang apat na kamot, nakakaturog na interong surapot an mga guramoy sa itaas kan kahoy kaya maski makusog an habagat dai sinda nahuhulog sa daga. Alagad an problema kan mga kabalang kung mina abot na an bulan nin Noviembe sagkod Febrero ta iyo iyan an amihanon. Sa saindang pag okrong sa itaas kan kahoy, asin dara kan freskong doros, masiram sa lalawgon asin lawas ta mapresko, masiram magturog lalo nak un sinda nag hihinguto sa payo, sinda tolos na tinutungka asin napapaturog. Dara kan pagturog sa itaas kan mga sanga nin kahoy, duman nakaka butas an mga guramoy kan kabalang sa pagka pugol sa mga sanga nin kahoy, an resulta rata’ hulog an mga kabalang asin duman sinda nagkaka ralapuan kaya grabe an saindang kaanggotan sa amihan. An solamenteng kabalang na dai anggot sa amihan iyo an sakuyang amigo na taga radyo.

Comentários


bottom of page