top of page

Kangkong QueenMinsan pa naging Famoso sa Naga kan decada 60 an pangaran na Jakolin, sarong Naguenio, na naka humalingan kan mga taga Baryo ta garo siyang artista sa pelikula na sikat asin bistado. An pangaran na Jakolin, ginuno sa popularidad sa kinaban ni former US FL Jacqueline Kennedy ta esposa siya ni Pres. John F. Kennedy. An mga kababaihan sa kinaban, pati na an mga Pinay kan mga taon 60, inaarog an hairstyle ni Jacqueline Kennedy ta tunay an saiyang pagiging elegante asin fasyonista, mala ta kan asasinaron si JFK, si Jacqueline inagom tolos kan saro sa pinaka mayaman sa kinaban na si Aristotle Onassis, kaya inapod siyang Mrs. Jacqueline Onassis. Sa sarong kaladman sa Naga, na an mga naka istar iyo an mga paralabog nin sira asin mga paratanom nin kangkong asin iba pang gulayon. Sa matuninong na kumunidad na an mga naka istar mga taong maogma asin an solamenteng kaogmahan iyo an magdangog nin bareta asin drama sa radyo ta dai pa kaidto uso an telebisyon. An kagayonan ni Jacqueline Kennedy, solamente nahihiling sa mga magazine arog kan Bulaklak asin Liwayway, asin sa mga sinehan ni Bichara asin ni Almeda. Sarong balingkinitan na bakla sa kumunidad kan kaladman, bisto sa alyas na “Jakolin” ta ang saiyang panga, hawig sa panga ni Jacqueline. Kan dai pa siya pig babansagan nin Jackolin, mas bisto siya sa alyas na Kabalang ta ang saiyang panga, ginagamit niya sa mga kasalan, pasyonan, asin presentaran ta makusog an saiyang panga mag ronot nin matatagas na kakanon arog kan kustilyas, bulalo nin damulag asin makunot na laman nin gurangon na vaca. Mayo man nanggad pinag iba sa kabalang, ta kung siya basog-basog na pakipag-dula sa mga ponsyonan, iniisip niya sunod na mga oras na yaon siya sa harong ninda sa kaladman, kaya an mga kaldereta asin adobo saiyang pig roronot asin itinatago sa saiyang panga. An kakanon na nakatago sa saiyang panga saiyang hahalunon kun medyo gutom na naman an saiyang bituka. Kaya lang nahiling kan mga bakla sa beauty parlor sa saodan, an kagayonan kan saiyang panga asin tolos ipinag hambing sa First Lady kan America, asin duman siya inapod na “ Jakolin”. Kaya lang imbes na bouquet o mamahalon na bag an saiyang ikim-ikim arog kan ginigibo kan mga Artista asin Model, mga binugkos na kangkong an saiyang kugos kugos tanganing ibaligya sa Zamora, na kan panahon na idto, iyo an saodan sa Naga. Si Jakolin, bantog sa mga “Sinakulo” kun kamahalan ta matinbayon siya mag ganap na Magdalena ta lamo-lamo nin make up an lalawgon na huna mo tunay na daraga. Sa mga karantahan, maski dai man ini nanggagana, ini makonsuelong dalanon ta kahawig siya ni Ros Delgado kung may lampitaw sa Plaza Quezon. Si Jakolin, sarong Naguenio, na nabuhay nin pobre alagad nagdakulang maboot asin makonsuelo na kasaro sa komunid asin matinabang sa mga kataraid sa harong. Minsan pa na pinag giromdom an saiyang buhay ta dai na maaraman an tunay na pangaran asin pinag gikanan kan saiyang familya ta naglipas an mga panahon, dai na naisihan kun yaon sain na si Jakolin, an Kangkong Queen.

Comments


bottom of page