top of page

Karawat sa Presyo asin NegosyoHabang nakikikawat an Presidente kan Pilipinas sa ibang nasyones tanganing mapakarhay an relasyones kaini sa iba asin makakua nin damot na biyaya, digdi sato sige man an karawat kan mga negosyante asin an mga beteranong harigui kan burucracia tanganing makadelhinsya.


Pati an presyo kan mga barakalon poon kan mga mayor na produkto asin iba pa arog kan kuryente, tubig, produktong agrikultural, karneng manok, karneng orig, sugok etcetera.


Nagpoon magrulumpatan sa lindong kan bagong administrasyon.


Garo baga daing labot kun ano an kaaabtan kan ekonomiya nasyonal asin local kun maihi nin dugo dugo an mga kasaraditan bastang sindang mga kapitalista, importers, smugglers, hoarders, kumprador, asin mga pig-aapod na middlemen na mga negosyante paldo an saindang bulsa. Jockpot an kita ninda.


Maski kadto pang panahon antes kan panahon ni Presidente Rodrigo Duterte namamayagpag na an mga oligarchs, tipans o ticoons asin mga elitista sa politika asin negosyo na dai lamang pakimano sa intereses kan kadaklan.


Iyan siguro an dahilan kun tano poon kadto sagkod ngonyan an mga mayayaman lalong nagyayaman asin an pobre lalong nagtitios.


Si Duterte nakataram nin malanit kontra sa mga taong ini alagad si Presidente Bongbong na garo cool na cool sige sana an trabaho huna kan mga pasaway makakabuelo sinda.


Ngonyan lang biglang naglumpat an presyo kan sibulyas ta ito palan segun sa mga reports pagpanahon nin tig-ani pigbabarakal na kan mga negosyante asin sinasaray sa mga bodega, hinahalat na magdakul an pangangaipo asin magmahal an presyo saka pigluluwas sa merkado.


An mga dating produktong agricultural arog kan bagas, karne, sira, gulayon na bastante an merkado sa Pilipinas nagkukuloy-kuloy na asin haralangkawon na an presyo. Pati ngani daa an asin mamahal pa asin mapoon nang mag-importar o magbakal sa luwas kan nasyon.


Sabi an agrikultura iyo an harigui kan ekonomiya?


Ano ngonyan ta an produkto sa agrikultura sa nasyon na palibot nin pananom nagbabakal na lugod kita sa luwas pati bagas?


An parauma na malaboy an bitis asin tabay huli sapagtungtong sa daga iyo lugod an tios asin gutom mantang an mga negosyante na nakatukaw sana sa saindang bodega asin tindahan iyo lugod an mayayaman, darakula an tulak asin malinig an kamot asin bitis?


An siring na karawat kan mga negosyante asin kapitalista sa presyo kan mga barakalon dapat maontok na higpitan na kan gobyerno an mga leyes, batas asin reglamentos pabor sa gobyerno asin sa mga tao.


Iyan an reyalidad sa Pilipinas.


Haros pareho man sa kinaban na an presyo kan mayor na barakalon arog kan krudo, mineralis hali sa mina, pagkakan arog kan trigo asin kadakul pang iba na kontrolado kan mga darakula asin mayayaman na nasyon kan kinaban dai na maabot an presyo kan mga kasaraditan.


An mga armas militar pati nuclear madaling guibohon kan mga puderoso asin mayayaman na nasyones arog kan Amerika, Rusya, Britania, Francia, Tsina pero kun ipabakal sa ibang nasyones kan kinaban maski kaalyado an presyo palabaw na dai man maabot kan kasaraditan. Kya an mga saradit arog kan Pilipinas naguiguin exclavo kan mga darakula asin niipit pa kun an mga ini nagbuburulyada arog kan Amerika asin Tsina ngonyan.


Tama palan na an giyera negosyo. An mga nangyayari ngonyan sa palibot kan kinaban na sige an arabrasahan, nagkukurugusan, nag-ngingirisihan sa atubangan sa ngaran nin diplomasya alagad nagsasaraksakan sa likod. Nagpupurutukan na asin dakul na an nagagadan sa giyera duman sa Europa na nasa likod iyo an mga darakula asin poderosong nasyones arog kan Rusya asin Amerika.


Digdi sa Asya pighahaditan na magbakbakan an Tsina asin Amerika ta pig-iiwalan an Taiwan. Baad makadamay an Pilipinas ta abang rani sa Taiwan.


Nagrururo an kamugtakan kan paz y orden kan kinaban huli sa kasablukan sa poder, kuarta asin materyal na bagay.


Nagdalaw sa Hapon si Presidente BBM tanganing maghagad nin mga benipisyo para sa mga Pilipino arog kan mga trahabador asin pagribayan nin mga produktong agricultural por medyo nin negosyo.


Pero ako nagtutubos na kun an kinaban matutunaw iyan bako sa iriwal sa mga nasyones kundi nin huli sa kagustuhan kan Mahal na Diyos siring kan mga kalamidad na linog, bagyo, baha asin iba pang makangirhat na pangyayari na mayong control an mga madudunong asin mayayaman na tao.


Pangadie kitang marhay asin mag-arang sa kagurangan na magdanay man lugod an katoninungan asin kaogmahan sa bilog na kinaban.

Comments


bottom of page