top of page

Keep Mary alive, be God’s reflection, says Cardinal

By Julma M. Narvadez


“Kailangang maipakita natin na talagang buháy na buháy si Inang Maria sa ating mga puso at diwa. Hindi sapat na masigla tayong magsabi ngayon ng “Viva el Divino Rostro”; kailangang masigasig nating tuparin ang misyon na maisalamin ang mukha ni Hesus para sa ating kapatid at kapwa, (We ought to show that Mary is alive in our hearts and minds. It is not enough that we vigorously shout Viva el Divino Rostro,” we should also vigourously fulfill our mission to reflect Jesus’ face to others.).” This is was a call sounded by Manila Archbishop Cardinal Jose F. Advincula in his homily at the Basilica Minore after the fluvial procession on September 17. He invited the devotees to reflect on the theme of this year’s Peñafrancia Fiesta: Mary accompanies us in our journey towards a synodal Church.


Cardinal Advincula, speaking in Filipino, emphasized the three dimensions of synodality, namely communion, participation and mission, and how Mary exemplified them. The theme was in keeping with the call of Pope Francis for a Synod on Synodality in 2023.


The cardinal said that Mary showed she was in communion with the disciples of Jesus as she witnessed, together with them, Jesus’ sacrifice on the cross. At Pentecost, she accompanied the apostles as they prayed to the Holy Spirit and marked the beginning of the Christian Church.


Cardinal Advincula asked the devotees to become instruments of communion in their families and communities. “Wala dapat Kristyanong nag-iisip o nakakaramdam na mag-isa lang sya sa buhay o mag-isang humaharap sa mga probleman nya o mag-isang tumatamasa ng biyaya o mag-isang nagsisikap maging Mabuti. Sa Simbahan na Sinodo, bukas ang mga pintuhan at puso nating upang lahat ay kasali, kasali ang lahat.”


In discussing participation as an element of synodality, the Cardinal reminded the devotees that receiving the sacrament of baptism was not enough. “Hindi sapat na nakasulat lang ang pangalan natin sa listahan ng mga binyagan. Hinihikayan natin ang lahat na mga kasapi ng Simbahan na magbahagi ng sarili sa buhay ng Simbahan, anuman ang taglay nating kakayahan, kayamanan o katangian.”


He also echoed the words of Pope Francis who urged all Catholics to participate in the public square and become active citizens. “Paulit-ulit na ipinapaalala sa atin ni Papa Francisco na huwag tayong pumayag na maging mga tambay na nanonood lang sa gilid ng umaagos na kasaysayan, at hinahayaang mangyari ang mga bagay-bagay nang wala tayong pagkilos para sa pagpapanibago ng lipunan tungo sa mas mainam na kinabukasan. Makilahok tayo at makibahagi!”


Mary, according to Cardinal Advincula, was an epitome of participation. At the wedding at Cana where there was no more wine, she directed the people to follow what Jesus told them. Mary has the same message to this day, says the cardinal. “Naghahabilin din sa atin ngayon si Inang Maria: gawin natin ang anumang sabihin ni Hesus. Kumilos tayo at makilahok sa Gawain ng kaligtasan na pinangyayari ng Diyos sa ating buhay, sa ating kasaysayan, at sa ating mundo.”


He specifically addressed parents to inculcate the Christian faith and the Marian devotion among their children. “Ituro niyo sa kanila ang matuwid na aral, ipakita niyo sa kanila ang mabuting asal, at samahan niyo sila sa pagdarasal. Manalangin kayo bilang mga pamilya araw-araw; dalhin niyo sila sa simbahan hindi lang taun-taon, kundi linggu-linggo; at makibahagi kayo sa mga gawain ng paglilingkod sa ating mga parokya.”


The Cardinal presented another perspective about the Traslacion and Fluvial processions. He said these processions are not merely acts of transferring the images of Ina and the Divino Rostro. He said these rituals represent how Mary keeps devotees afloat in the midst of challenges and how she leads them to conversion.


“Si Inang Maria ang umaagapay sa atin sa mga Traslacion at prusisyon ng buhay. Sinasamahan niya tayo at inaakay sa ating paglalakbay. Siya ang tumutulak at humahatak sa andas upang makasulong tayo sa buhay. Siya ang pumapasan sa kalooban natin sa tuwing pinanghihinaan tayo ng loob. Siya ang nag-aabot ng tuwalya at panyo upang punasan ang mga luha at pawis natin. Siya ang voyadora na nag-aahon sa atin upang hindi tayo malunod sa mga hamon ng buhay. Siya ang voyadora na nagsasagwan upang makatawid tayo sa gitna ng maalon na mundo. Pinuprusisyon niya tayo tungo sa pagbabagong-buhay,” the Cardinal explained.


He added that mission, the third dimension of synodality, ought to be reflected in the lives of devotees following Mary’s example of service. “Ang pagdedebosyon natin sa kanya ay mag-udyok nawa sa atin na akayin ang isa’t isa, lalo na ang mga dukha at sawi, patungo sa kabanalan at kaganapan ng buhay. Katulad ng ginagawa natin tuwing Traslacion at fluvial procession, magtulong-tulong tayo upang lahat ay makaranas sa pagmamahal ni Ina at ng Mahal na Poong Hesus ng Divino Rostro, at upang sa wakas, lahat ay makarating sa langit na ating tahanan.”


“Ang ating pagdedebosyon ay dapat makita sa ating pagmimisyon, sa mga Traslacion at prusisyon ng buhay. Hindi sapat na sumisigaw tayo ngayon ng malakas na “Viva la Virgen,” he added.


The Cardinal closed his homily by saying that synodality is not new to the Church. He said Jesus established the Church to be synodal and the Blessed Mother accompanies the Church in her journey.

Comments


bottom of page