top of page

Kumusta Ka Maestra KoMagayon pag para isip isipon an marhay na agi agi nin sarong estudyante kaiba an saiyang padangat na maestra. Dai nanggad napapara sa satuyang isip an mga momento na naglaladawan kan memorya kan satuyang maestra o maestro kan kita yaon pa sa elementarya, sa haiskul, sa college, o maging kan kita yaon pa sa katon. Maogma sa sakuyang pag mate na imensyonar an sakuyang maestra sa subject na Science kan ako yaon pa sa 2nd year diyan sa Camarines Sur National High School. An sakuyang maestra iyo si former Miss Cervantes na ngonian saro nang Mrs. Britannico. An samuyang classroom iyo an luma pang edificio sa may kataid kan Alumni Building na an bintana natatanawan an lumang grandstand. Minsan nagka lunad kami sa Jeepney biyaheng francia, asin arog kan linalaoman, pig kumusta ko siya, pero dai niya ako matandaan. Mas nakakagiromdom an estudyante kesa sa Maestra. Kaya maogma na giromdomon an pangaran ni “Miss Cervantes” ta maski bako man ako an pinaka matibay na escuela sa classroom, alagad pinag giyahan niya ako tanganing makanood sa klase. Mayo akong namatian na pagkatakot sa kada paglaog ko sa klase ni Maam Cervantes, tunay siyang maboot asin marhay may tukdo, saiya ko nanuran an mga terminong Photosynthesis, Chlorophyl, stomata asin kadakol pang iba. Sa kaogmahan ko ki Maam Cervantes, parating pinag iisip ko kaidto na sa pag ani mi nin matatabang mais sa samuyang natad ta uso kaidto an green revolution ni Marcos, gusto ko siyang darahan nin sarong basket na mais na puti. Dai ko man malingawan si Maam Francia ( Ngonian Ret. Judge Francia). Nagi ko siyang Maestra sa World History kan ako yaon sa 4th year. Saiya ako nakanood mag apreciar kan kagayonan kan mga nasyones sa kinaban. Si Maam Francia, matibay na story teller ta pig iistorya niya an kultura asin mga ugali kan ibang tawo sa ibang nasyon asin iyo idto an saro rason na sa pag escuela ko sa college igua akong pagka aram sa mga lugar asin mga tawo sa kinaban. Dai ko magiromdoman kung ano an kakulangan ko sa subject na World History ta pig tawan ako ni Maam Francia nin sarong espesyal na assignment tangani sanang makompleto an grado ko saiya asin ako maka gradwar nin haiskul. An assignment ko iyo an imakinilya sa mga long size coupon bond an mga istorya nin buhay kan nagkakaperang herwe nin mga nasyones. Sa pagsumiter ko kan sakuyang report na naka stapler sa long size folder, naogma si Maam Francia ta nahiling niya an sakuyang mga sketch na drawing kan mga herwe nin ibang nasyones. Saro idto sa paagi tanganing mahalnas an pagkumpleto ko nin grado sa 4th year asin ako siguradon makapag tapos sa CSNHS. Pero igua man mga pangyayari na dai mo piglalaoman ta kan ako yaon sa Grade 2, an maestra ko iyo si Mrs. Milagros Peralta, sarong seryosong maestra asin istrikta. Takot ako saiya maski ngani dai man siya nag kakapot nin paldos. Kan ako saro nang announcer sa DWRN, saro sa dayupot kong para antabay iyo si Maam Peralta. Sa kada okasyon sa saindang harong ako an pirmeng mayor na bisita sa sadit niyang harong sa bukana kan Urban Santa Cruz. Kan siya nabubuhay pa, an parating tugon sa saiyang familya iyo na padarahan ako nin spaghetti o luto tanda kan saiyang pagpadangat Sakuya. Tunay na maogma na pag giromdomon an satuyang mga agi agi kaiba an satuyang mga maestra. Maogma ako na dai nanggad ako nalilingawan ni Maan Purita An ( Maam Puritz) na sakuyang naging maestra sa Camhi. Tanda ko siya na maboot pirmeng naka huyom asin nababanaag an kagayonan nin lalawgon. Sa saiyang harong sa Liboton, pirmeng kataid an radyo tanganing mag antabay sa sakuyang mga programa. Orgulyo ko na iguang saron Maam Puritz na pig papadangat nanggad sagkod ngonian an sakuyang pangaran na minsan pa niyang pig tukduan kan mga nakaaging panahon.

Comments


bottom of page