top of page

Kun kamo namomoot sako, ootobon nindo an sakong mga togon” (Jn. 14:15)

Homilia ni Arsobispo Rolando J. Tria Tirona, OCD, DD

Solemnidad ni Santa Maria Ina nin Dios 

Misa Vigilia December 31, 2023, 9:00 nin banggui

Naga Metropolitan Cathedral 


Dios maray na banggui saindo gabos, mga tugang. 


An sakong puso pano nin kaogmahan na mahiling kamo,gabos kaiba an satong mga kapadian sa giraray sa pag-omaw sa Kagurangnan.


Nadangog nindo sa pagpoon kan Simbang Gabi na si Birhen Maria an naggigiya sato sa pagpreparar para sa Pasko sa satong pagbaklay pasiring sa Belen. Sa ngunian, bako na sana an Mahal na Birhen an kaiba niato kundi an Sagrada Pamilya.


Sa enot  na aldaw kan Enero, siniselebrar niato an Solemnidad  ni Maria bilang Ina kan Dios. Siring man pinapamibi niato an katoninongan para sa kinaban o World Day of Peace. Aram niato na sa ibang parte kan kinaban igwa nin gyera kun kaya mamibi kita para sa katoninongan.


Mga tugang, an Mahal na Birhen, Ina ni Jesus. Siya man an Ina kan Simbahan. An pinaka-enot na miembro kan Simbahan iyo an Mahal na Birhen. Arog kan sarong Ina sa pamilya na tinutukduan asin inaataman ni Maria an saiyang mga aki bako lang sa pagtalubo kan hawak  kundi pati pagtalubo kan saindang  buhay espiritwal. 


Satong ma-aapreciar an pagigin Ina nin Dios ni Maria kun  mahihiling niato kun ano an pigririmpos niya sa saiyang puso. 


Nadangog  niato sa ebanghelyo na pigrimpos niya sa saiyang puso an mga bagay-bagay. “Ini gabos rinimpos ni Maria sa saiyang puso.” (Lk.2:51) 


Ano an laman kan puso kan Mahal na Birhen  kun tano ta siya inapod kan Mahal  na Dios para magin Ina nin Dios? Para magin Ina nin Simbahan asin Ina niato gabos? She is your Mother and my Mother.  Sabi ni Sta. Teresita Del Niño Jesus “She is more Mother than Queen.” 


Ano kaya an nasa puso kan Mahal na Birhen para kita man mamatean niato na si Jesus, satong Paratubos. Si Jesus satong tugang huli ta solamente si Jesus an magdadara sato sa kahadean nin Dios. 


An enot niatong mahihiling sa puso ni Maria, iyo an saiyang pagigin dayupot sa Dios. Intimacy with God. Siya panô kan pagkamoot sa Dios. An saiyang bilog na pagkatawo, dinolot niya sa Dios. Aram niya na an saiyang bilog na pagkatawo grasya nin Dios, balaog kan Dios. Kaya bilang pasasalamat  sa balaog nin  buhay asin sa grasya na inapudan  para magin Ina nin Dios, uya si Maria, itinataas asin dinodolot an saiyang puso, pano nin pagkamoot sa Kagurangnan tang Dios.


Bilang mga Kristyano, bilang mga Katoliko, numero uno yan na kaipuhan na mahiling sa satong buhay: na kita dayupot sa Dios. An Dios Pagkamoot. Kaya gusto kan Dios na magsimbag kita sa Saiyang pagkamoot sa paagi kan pagkamoot Saiya.


Kan hinapot si Jesus kun ano an pinakadakula na togon, ini an simbag niya: “Kamotan mo an Kagurangnan mong Dios sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip. Ini an pinakadakula asin enot na Togon. An ikaduwa :Kamotan mo an saimong kapwa  siring kan pagkamoot mo sa saimo man sana.” (Mt. 22: 37-39)


Sabi ni San Juan De la Cruz, sarong Carmelitang padi, “Sa katapusan kan satong buhay, sa pagtalikod ta sa mundong ini, maatubang kita sa Kagurangnan para husgaran. Sa sarong bagay lang kita huhusgaran o titimbangon: kun papano kita namoot digdi sa daga.” 


Mary was a woman deeply in love with God. Si Maria malodok na namoot sa Dios. 


Yan an enot na pinapagiromdom sato. Pagmata sa pagkaaga, dai masupog sabihon “O God, I love you. O God, I love you. Namomotan taka Kagurangnan! “Parte yan kan satong pagtubod na sasabihon niato asin mamateon  niato: “O God, I love you. Namomotan taka Kagurangnan!” 


An ikaduwa na kaipuhan mahiling niato sa puso kan Mahal na Birhen iyo an saiyang pagigin maimbod na sorogoon. She is a faithful servant. A faithful Daughter. 


An tataramon na “faithful” hale yan sa tataramon na “fides” na an boot sabihon, tapat o maimbod. Nagtutubod ako saimo. Tapat ako saimo. Maimbod ako saimo. Sa mag-agom importante an pagigin tapat asin maimbod.


Si Maria maimbod na aki kan Dios. Idinolot niya an saiyang buhay sa paggiya kan Dios. Dai siya naribaraw kan mga bagay-bagay na kinabanon, kundi tulos-tulos na inatang niya an saiyang sadiri. Yan an tanda kan sarong tawong tapat. Igwa siyang panahon na idolot an buhay para sa namomotan. 


Yan an Mahal na Birhen, an saiyang buhay, sarong buhay na dayupot asin sarong buhay na maimbod. Ini man mawot kan Mahal na Birhen na kita magin mga dayupot asin maimbod na Katoliko.


An ikatulo mga tugang, sa puso kan Mahal na Birhen, iyo na siya mapakumbaba asin masinud-sunod. Humble and obedient.


An sarong tawo dai magigin masinunod-sunod kun mayo siya kan kapasidad na maghinanyog.


Pighimate ni Maria an mga Tataramon nin Dios. Mary was a woman who listened to God. Kaya ngani siya nagin masinunod-sunod sa Mahal na Dios. Kan ipinahayag saiya kan Angel nin Dios na siya magigin Ina nin Dios, totoo, naghapot siya “Papano mangyayari yan?” (Lk. 1:34). Alagad, dai siya nagduwa-duwa nagsabi: “Uya an oripon nin Kagurangnan. Mangyari sako siring sa saimong itinaram.” “Mangyari logod sako an kabotan mo, Kagurangan Dios,” yan an pahayag ni Maria sa pagsunod sa Dios. 


Parati sinasabi ni Jesus sa Saiyang pagtukdo sa mga disipulos na “Kun kamo namomoot sako, ootobon nindo an sakong an sakong mga togon” (Jn. 14:15). It is not enough to say O God, I love you. O God, I am faithful. Kaipuhan ipahiling yan sa pag-otob kan kabotan nin Dios. 


Sa panahon ngunian mga tugang, minsan nalilingawan niato an mga ini. An Mahal na Birhen nagtotokdo sato na sa paagi kan pamibi, sa pagbisita sa Blessed Sacrament, natatabangan kita na magin buhay an satong pagtubod: magin dayupot sa Dios, magin maimbod asin magin masinunod-sunod Saiya. Huli ta “an gabos rinimpos ni Maria sa saiyang puso.” (Lk.2:51)


Kada taon, kinakanta niato: “bagong taon ay magbagong buhay.”  Ini man an sinasabi kan Mahal na Birhen, sa pagsabuhay niato kan tolong bagay na ini, magkaka-igwa  kita nin bagong buhay para sa bagong taon.


Tawan niato nin espwerso na magsimbag kita sa giya asin inspirasyon  na tinatao ni Santa Maria para mamataean niato si Jesus bilang Paratubos na madara sato sa kahadean nin Dios. 


Sabi ni Jesus: Gusto nindo magtao nin kamurawayan sa Dios na sakong Ama? Gusto nindo na magbunga an saindong buhay bilang Kristiano, siring man maging mga disipulo ko? Magsunod kamo sako bilang sakong mga sorogoon.


Ini an boot sabihon kan satong pag-ako ki Maria bilang Ina nin Dios. When we welcome Mary as the Mother of Jesus, we welcome Jesus. When we welcome Jesus in our lives, we welcome God the Father. 


An Misang ini dinodolot ko para kita gabos magsunod sa paarog kan Mahal na Birhen sa pagigin dayupot, maimbod asin pagigin masinunod-sunod sa Dios.


Archbishop Rolando J. Tria Tirona, OCD, DD, officiated the Dedication of the Church and Altar of the Parish of Our Lady of Peace and Good Voyage on December 13, 2023 in Tandoc, Siruma, Camarines Sur. Fr. Serafin Amaro is the pastor of the parish. Archbishop Tirona posed for a group photo after the Eucharistic Celebration. From left to right: Fr. Gerome Pelagio, Fr. Jessie Edaugal, Fr. Noel Emmanuel Alforte, Caceres Archbishop Rolando J. Tria Tirona OCD, Fr. Serafin Amaro and Fr. Reynaldo T. Chavez Jr. (Photo: Archdiocese of Caceres Office of Mission and Evangelization)

Comments


bottom of page