top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Kasalan po an manggot? Gusto ko po na maliwanagan. Salamat po.


Minagalang, Ira

Dear Ira,


An kaanggotan sarong pagmate (feeling). Kun pagmate sana, bako ining kasalan ta mayo man kitang kontrol sa mga nangyayari sa satong kapalibotan. An anggot basta na sanang minaabot kun napikon ka sa suba, kinua an gamit mo na dai nagpaaram, minuda ka, pigpakaraot ka, pinasupog ka, pigsalaan ka na nagkua kan bako mong sadiri, asin kadakul pang iba.


Normal sana an maanggot, mainggit, o magselos ta mga pagmate ini. Saen naglalaog an kasalan? Kun ano an ginibo mo sa kaanggotan mo, duman naglalaog an kasalan. Halimbawa, sa kaanggotan mo pigparamuda mo an sarong tawo, iyan an kasalan. Sa inggit mo, naghabon o nagdaya ka tanganing mapantayan mo an kinaiinggitan mo. Sa selos mo, pigpakaraot mo si pinagseselosan mo. Kun siring nagkakasala kita kun maraot an ginibo ta huli sa namamatean ta.


An kaanggotan igwa nin tolong kabtang: 1) nag-iinit o napipikon ka (irritation); 2) nagwawala ka (rage); asin 3) makulog an boot mo (resentment). Kapag naanggot ka, akoon mong nasuya o napikon ka. Mation mo an kulog boot mo, pero dai mo dagdagan. Disiplinahon mo an kaanggotan mo, pero dai mo pagparadarahon. An kaanggotan, basura yan. Dai mo pagparasayangon an oras mo dyan. Hale yan sa maraot na espiritu na gusto kang raoton.


An minagalang, Fr. Bill

Comments


bottom of page