top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta an sakong mga hinahagad sa pamibi dai gabos sinisimbag nin Dios?


An minagalang, Jaymie


Dear Jaymie,


An pamibi sarong paagi para kita magkaigwa nin relasyon sa Dios. Kita asin an Dios kaipuhan may pinagsamahan. Bakong magayon na nagsasabi kan may pagtubod ka sa Dios pero dai ka man nagpapahiling nin mga tanda kan saimong pagsunod saiya. An pamibi sarong dakulang tanda na ika seryoso sa saimong pagbilog kan sarong maray na relasyon o pinagsamahan sa Kagurangnan.


Sa katotoohan, an gabos na pamibi may kasimbagan. Kadaklan na beses dai ta nakukua an satong gusto, an itinatao nin Dios itong pinakamaray para satuya. Kun minsan iba man an satuyang gusto pero mas halangkaw an pakasabot nin Dios sa mga bagay na kaipuhan ta. Aram nin Dios kun ano an maray para sato.


An minagalang, Fr. Bill


(you may send your questions to: billparisadmu@gmail.com)

Comments


bottom of page