top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Totoo daw na mahihiling ta giraray an satuyang mga kapamilya asin mahal sa buhay sa ikaduwang buhay?

An minagalang, Reymond


Dear Reymond,


Dawa dai kita makatao nin konkretong simbag, pero an satong pagtubod tinatawan kita nin mga giya sa satong paglakbay pasiring sa Dios. Mayo man limitasyon an Dios na arog tang mga tawo. Digdi sa kinaban limitado an hiro ta huli ta kita may hawak, may oras na sinusunod, asin lugar na kinamumugtakan. Aram ta an satong mga limitasyon bilang tawo.


Hilingon ta an Dios bilang Ama na namomoot sa sato asin handa na magtabang. Siring man, huli ta kita magkakasararo sa Dios sa langit, pwede tang sabihon na makakasaro ta liwat an satong mga mahal sa buhay. Ining buhay sa kinaban enot sanang kabtang kan satong buhay na daing kasagkoran.


Mayo pa man nagbalik hali sa langit asin nag-istorya kan tunay na kamugtakan duman. Sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 2:9-10, “’Dai pa nahihiling kan mga mata, dai pa nadadangog kan mga talinga, asin dai pa minalaog sa puso nin tawo, an mga bagay na ihinanda nin Dios sa mga tawong namomoot Saiya,’ ini an ipinahayag nin Dios sa sato sa paagi kan Espiritu.” Kun siring an langit bako siya lugar na pwedeng sukulon o hanapon sa kalawakan. An mga residente kan langit mga kalag na maninigo ng makaibahan nin Dios sagkod pa man. Dai na kaipuhan an pisikal na lugar o ipatong-patong na garong mga bagay huli ta arog na kita kan mga anghel, balik sa pagigin mga espiritwal na linalang — mayo ng mga hawak.


Sabi ni St. John Paul II, an langit sarong buhay asin personal na relasyon sa Santissima Trinidad. Ini an satong pakikisumaro sa Ama, sa paagi ni Jesucristo na nabuhay-liwat sa kaibahan kan Espiritu Santo” (General Audience, July 21, 1999). Ining perpektong buhay sa kaibahan kan Santissima Trinidad — ining pakikisumaro nin buhay asin pagkamoot sa Dios, sa kaibahan ni Santa Maria, kan mga anghel asin gabos na mga banal — an inaapod ‘langit’ (Catechism of the Catholic Church, 1024). Sa satong pagsararo duman sa langit, yaon na duman an tunay asin daing tapos na kapahingaloan sa kaibahan nin Dios.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page