top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Is anointing of the sick for the dying only?


An minagalang, Philip

Dear Philip,

An Sakramento nin Pag-Oleo o Annointing of the Sick, dating inaapod na Extreme Unction o Last Rites, sarong ritwal na nagdadara nin kaomayan bako sana duman sa harani nang maray sa peligro nin kagadanan, kundi pwede man duman sa nag-aagi nin makuring pagsakit huli sa pisikal, mental, asin espiritwal na kahelangan.


Kun an Sakramento nin Pag-oleo ginigibo kan padi, nare-recibe kan nag-aako kaini an mga biyaya na gikan sa Espiritu Santo arog baga kan kakusogan, katoninongan, kusog nin boot na malampasan an mga pagsakit huli sa malalang helang o panluluya huli sa pagkagurang. Isinasaro man kan Sakramento nin Pag-oleo an pagsakit kan naghehelang sa mga pagsakit ni Jesus asin nagdadara man ini nin gracia na nakakadagdag para sa kabanalan kan bilog na Simbahan.


Kun halimbawa an nag-ako kan Pag-oleo naomayan kan saiyang helang, pwede siya giraray mag-ako kan sakramentong ini kun magkahelang giraray siya nin makuri. Kun halimbawa man an kamugtakan kan may helang mas maglala pa kaysa kan enot siyang pig-oleohan, pwede ining otrohon giraray.


Kun igwa nin seriosong operasyon sa ospital na baka mag-resulta sa kagadanan, pwede mag-ako kan Pag-oleo. Kun hinahagad kan pagkakataon, mas maray makakumpisal muna bago oleohan. Kun sa paghiling kan padi makakaako pa nin comunion an naghehelang, giginohon nya ini -- Holy Viaticum an apod kaini.  (kakanon para sa paglakbay).


Kun igwa kamong kapamilya na yaon sa peligro nin kagadanan, dai na maghalat kan mga huring minuto para mag-apod nin padi. Baka mayo nin padi na pwedeng mag-oleo sa panahon na iyan asin dai logod maolyohan an may helang.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Σχόλια


bottom of page