top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Paano po dapat ipreparar an tawo na may helang asin harani na magpaaram? Ano man an dapat gibohon kan saiyang mga kapamilya asin mga amiga?

An minagalang, Maxine


Dear Maxine,


Magayon na hapot ini ta kadugtong ini kan sarong semana. Enot, kun igwa nin naghehelang na madali nang magpaaram, kaipuhan siguraduhon na na-oleohan na siya. Asin kun nakaka-comunion pa, mas maray kun maako niya an espiritwal na kakanon sa pagbaklay pasiring sa ikaduwang buhay.


Ikaduwa, ipahiling an mamomoton na pag-ataman sa naghehelang. Huli ta napapagal siya sa saiyang kamugtakan, dai dapat mawaran nin pasensya an nag-aataman sa naghehelang.


Ikatolo, tawan nin panahon asin pirming kaolayon an naghehelang. Giromdomon an mga magagayon na nakaagi. Dai pagtawan nin halabaon na oras na mayong kaolay. Dai pagpamation na garo baga hinahaboan na siya.


Ikaapat, pirmi siyang tawan nin paglaom na an gabos malipas sana asin an mga magagayon na bagay mangyayari pa sana. An buhay bakong perpekto pero an Dios marahayon sa gabos na oras.


Ikalima, an inaagihan na pagsakit sa paghelang kun isinasaro sa pagsakit ni Cristo nagkakaigwa nin mas hararom na kahulugan asin biyaya. Pirming ibahan an naghehelang sa pagpamibi tanganing magkaigwa nin matoninong na boot asin pag-iisip.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page