top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an gustong sabihon kan Ash Wednesday? Dapat daw magpa-cruz an gabos na Katolico sa aldaw na ini? Tano ta an ibang mga tao habo magpa cruz ngarig makakakan daa nin karne sa mga aldaw na fasting and abstinence. Tama daw an saindang pagkaaram?

An minagalang, Kokoy


Dear Kokoy,


An Ash Wednesday hale sa tradisyon kan mga hudiyo nin pag-penitensya (penance) asin pag-ayuno (fasting). Kabali sa gawe na ini an paglaag nin abo sa payo. An simbolo nin abo nagpapahiling kan alpog na kun saen kita piglalang nin Mahal na Dios. Habang linalaag kan padi an abo sa angog, sinasabi niya, “Giromdoma ika alpog asin sa alpog ka mabalik” o “Magsolsol asin magtubod sa evangelio.”


An Ash Wednesday kapinonan kan bagong panahon sa Simbahan na inaapod tang Cuaresma (Lent). An Cuaresma katumbas kan 40 aldaw na si Jesus nag-ayuno asin pinag-tentaran kan demonyo sa desierto. Ipinahiling niya sato an dakulang tabang kan pag-ayuno para labanan an karatan. Kun dai ta sinasayumahan an mga kaogmahan sa pagkakan, mga materyal na bagay asin iba pa, madali kitang natetentaran ta harayo an atensyon ta sa Dios.


Bakong kasalan kun dai ka magpalaag nin abo sa angog o magpa-cruz. Alagad ini nagpapahiling na dai mo nasasabotan an simbolismo kaini asin mayo nin kapakumbabaan sa saimong puso mo. Siring man, nag-aayuno ka bako sana sa pagkakan kundi sa mga bagay o mga gibo na pwedeng makaraot kan saimong pagkatawo. An abstinence man bako sanang pag-iwas sa karne o laman kan hayop, kundi ibinabaling ta an satong paghorop-horop sa hawak ni Cristo na kakanon kan satong kalag.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Σχόλια


bottom of page