top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Pwedeng ibayad sa ibang tao an pagpabasa o pasyon, novernario sa gadan o ano pa man paagi nin pagpangadye?


An minagalang, Ricky


Dear Ricky,


Sosog sa kinaugalian, an binabayadan ta an servicio kan nagpapamibi. Dai ta binabayadan an pamibi asin biyaya na dolot kaini. Mayo yan kabayaran. Sarong halimbawa kun nagpamisa ka. An binabayadan mo bako mismo si misa kundi si servicio kan padi, si mga ginamit sa misa, si ilaw sa simbahan, asin iba pa. Kaya baga kun espesyal na misa asin pamilya sana nindo an imbuelto, an bayad sa servicio halangkaw kisa sa ordinario.


An siring na paliwanag pareho man sa mga nagpapa-pasyon kun Semana Santa o nagpapa-novena sa gadan. An binabayaran mo si servicio kan nanganganan sa pasyon o novena.


An dai dapat lingawan kan nagpapamisa, nagpapa-pasyon o nagpapa-novena, dapat yaon sinda mantang ginigibo an pamibi. Mayong halaga kun nagbayad ka sana, alagad mayo ka man pisikalmente sa oras na ginibo an misa, pasyon o novena. Kaipuhan an saimong partisipasyon sa mga aktibidad na nasambit.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Kommentare


bottom of page