top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Nadangog ko na patapos na an kalendaryo kan simbahan. Ano po tabi an boot sabihon kaini? Dai pa man po baga tapos an taon. Paano ini?

Minagalang, Jing


Dear Jing,


Pareho an ginagamit na kalendaryo kan simbahan asin kan estado. Ini an inaapod tang Gregorian calendar na hinimo ni Pope Gregory XIII kan taon 1582. Kun an sarong estado o nacion igwa nin official holidays na pigse-celebrar sa bilog na taon, igwa man kaiyan an Simbahan.


An kalendaryo kan simbahan naka-depende sa pasunod-sunod kan mga importanteng kabtang kan buhay ni Cristo digdi sa ibabaw nin daga. Igwa ining manlaen-laen na panahon: Adviento, Pasko nin Pagkamundag, Ordinaryong Panahon (Pakatapos kan Epifania), Kwaresma, Pasko nin Pagkabuhay-liwat, asin Ordinaryong Panahon (Pakatapos kan Pentecostes).


An kalendaryo kan Simbahan minapoon sa enot na domingo kan Adviento asin minatapos sa Solemnidad ni Cristong hade.


Siring man sa panahon kan pag-celebrar kan buhay ni Jesus sa kalendaryo kan Simbahan, kaayon man digdi an paggiromdom sa mga kafiestahan kan mga Santo sa langit.


An liturgical year kan simbahan nakakatabang sa 3 paagi: 1) Pinapagiromdom kita kan mga pangyayari sa ministerio ni Cristo asin makapaghorop-horop sa mga pangyayaring ini na nagdara sato nin kaligtasan; 2) Nagkakaigwa kita nin taon-taon na paghubog kan satong sadiri tanganing magtalubo bilang mga Cristiano na nag-aandam pasiring sa langit; asin 3) Pagpagiromdom sa gabos na Cristiano na gibohon tang banal an bilog na taon asin likayan an buhay na garo baga mayo kitang Dios na tinutubod sa satong buhay.


An minagalang, Fr. Bill

bottom of page