top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Harani na an Semana Santa. Tano po ta inapod na Holy Week? Ano an pwedeng gibohon kan mga tao sa panahon na ini?


An minagalang, Elsa


Dear Elsa,


An Semana Santa (Holy Week) banal huli ta ini, para sa satong mga Cristiano, an pinakamahalaga sa satong kalendario, pinakabanal na semana sa bilog na “liturgical year.” Sa laog kan semanang ini mahihiling ta an mga darakulang pangyayari na minabilog kan istorya nin satong kaligtasan.


An Semana Santa nagpopoon sa Domingo de Ramos (Palm Sunday) asin nagpapadagos hanggang Domingo nin Pagkabuhay-liwat (Easter). Pigse-celebrar kaini an Misterio Pascual --an pagsakit , pagkagadan, asin pagkabuhay-liwat ni Cristo -- na kun saen kita tinubos ni Cristo sa kasálan. Ini an pinakadakula sa mga semana ta ginibo nin Dios an mga darakulang bagay tanganing kita matubos sa pagkaoripon sa kasálan.


Ano an pwedeng gibohon sa mga aldaw na ini? Gibohon ta ini banal bako sana sa pag-atender kan mga actividad o paggibo kan kinaugalean sa Simbahan, kundi sa paggibo nin karahayan sa satong kapwa. Halimbawa, dai sana kita mag-ayuno (fasting), kundi makanood kitang magmakolog sa kapwa.


An pagmibi (prayer) maray, pero kun dai mo ipapamibi an iba, ini nagigin makasadiring gibo. An pagbisita kan mga simbahan (Visita Iglesia) sarong marhay na gawe, pero igwa ka daw tyaga na magbisita sa mga magurang/lolo mo o mga may helang? Nag-atender ka kan Encuentro (Pag-tonton) ni Jesus asin ni Maria, pero ipinapamate mo daw sa mga tawong nakapalibot saimo na padangat mo sinda?


An pagkamoot sa kapwa mahalagang tradisyon kan Simbahan ta digdi nahihiling an tunay na pagkamoot sa Dios. Ini an tanda nin tunay na Cristiano, bako sanang magpamibi, magparataram, o magparaiwas sa sala kundi naggigibo siya nin maray sa kapwa. Sa satong sadit na kakayahan, gibohon tang banal an Semana Santa sa paagi kan mas dakul tang mga gibong maray. Pagkamoot an sukol kan gabos. Banal huli ta nagrararom an pagkamoot sa Dios asin sa kapwa.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page