top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Ngonyan pong Semana Santa halawig an bakasyon kaya tiripon an mga pamilya pwede daw mag reunion o mag excursion?


An minagalang, John Michael


Dear John Michael,


Mayo man pagbabawal an Simbahan sa pag-reunion, pagbakasyon, o pagtiripon-tipon para magkurumustahan pag-abot kan Semana Santa. Alagad mas marahay kun igagalang kan gabos an kabanalan kan semanang ini, orog na pag-abot kan Good Friday asin Black Saturday. Ini mga aldaw nin pagmondo sa pagsakit asin pagkagadan ni Jesus. Maoogma ka daw na an Kagurangnan nagsasakit para sa saimong kaligtasan, pero ika nagpaparakakan asin sobra an ribok asin kaogmahan?


Imbes na magkanta sa karaoke, magpatugtog nin makusog, magparadalan telebisyon, o magparibok nin sobra saen man na lugar, mas maray kun gamiton an mga aldaw na ini sa pagkumpisal, pag-isip-isip kan sadiri, o pagpamibi. Kun talagang grabe an gama-gama na mag-orogma asin mag-inom, tano ta dai halaton an Easter Sunday na kun saen nabuhay na liwat an Kagurangnan. Maogma na an gabos sa dakulang kapangganahan na ini laban sa karatan asin kagadanan.


Kun talagang pusog an saimong pagtubod ki Jesus, an pag-iwas sa mga actividad na makakaraot kan kabalan kan Semana Santa idolot tang regalo sa Kagurangnan sa pagtubos sato sa kasálan. Nasa kada familia o grupo na sana kun paano ninda mamanteneron an kasagradohan kan Semana Santa sa tahaw kan saindang mga pagtiripon-tipon. An kahapotan dyan iyo ini: “Sa mga plano nindong gibohon sa Semana Santa, ano daw matalubo kamo sa pagtubod ki Jesus asin mararom an saindong pagkamoot sa lambang saro bilang familia?”


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page