top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Tanô po ta dapat kumpilon pa an sarong Katoliko? Tanô po ta dae pwedeng ikasal kun dae pa nakumpil?

An minagalang, Dodit

Dear Dodit,


Igwa kitang inaapod na “Sacraments of Initiation” na kun saen kaayon digdi an Bonyag, Kumpil asin Eucaristia. An tolong ini mahalaga tanganing an sarong Catolico maging ganap na miembro kan Cristianong comunidad o kan Simbahan. Sa Bonyag tinatawan kitang bagong buhay ki Cristo. Sa kumpil pinapakusog an saimong pagtubod asin kinukumpleto kaini an biyaya kan Espiritu Santo na inako ta sa Bonyag. An Eucaristia iyo an kakanon na nagpapakusog kan satong kalag asin nagpapagiromdom kan pagkamoot asin sacrificio ni Jesus.


Huli sa paliwanag na ini, madali nang masabotan an halaga kan kumpil bago magpakasal. Enot, dai ka ganap na miembro kan Simbahan kun dai ka pa nag-ako nin Kumpil. An kasal para sa mga lehitimong miembro kan Simbahan. Ikaduwa, an mga bunga kan Espiritu Santo na ihineras sa Kumpil iyong gayo an magpapatalubo sa pag-ibahan kan mag-agom na mapoon magbilog nin sarong familia. Ikatolo, an mga biyaya kan Espiritu Santo sa Kumpil iyo an kaipuhan kan mga nagpapakasal sa saindang pagsaksi sa pagkamoot ni Jesus sa kinaban. An saindang buhay asin pagkaminootan bilang mag-agom iyo an buhay na halimbawa kan pagkamoot ni Jesus sa katawohan.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Комментарии


bottom of page