top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Tano po ta iba-iba an ngaran ni Santa Maria?

An minagalang, Felix


Dear Felix,


Dakulon mga titulo o pangaran si Maria sa manlaen-laen na rason.


Enot, masakit ipabisto si Santa Maria sa saro sanang paagi. Dakul siyang mga katangian na dapat sambiton kun ipapahayag an saiyang pagkatawo -- Ina nin Dios, Sorogoon nin Kagurangnan, Ordinaryong Daragang Hudiyo, asin dakul pang iba. Ini saro sa mga rason kun tano dakul siyang titulo.


Ikaduwa, si Maria sarong persona, bakong siyang klase nin mga ideya o kaisipan. An paghiling sa saiyang panlaog na buhay (inner life) pwedeng gibohon sa kadakul na paagi para mailadawan an saiyang personalidad. An pinakamaray na paagi tanganing iladawan an sarong tawo iyo an paggamit nin mga simbolismo. Digdi mas orog pang nagdakul an ngaran ni Maria.


Ikatolo, an papel ni Maria bilang parawaras nin biyaya na hali sa Dios. An satong mga pamibi nagigin epektibo kun hinahagad ta an tabang ni Maria. Siya sarong makapangyarihan na “intercessor.” Nin huli ta daing sagkod an pangangaipo nin tawo, an saiyang mga sitwasyon sa buhay, asin an saiyang mga kamawotan, an tabang ni Maria hinahagad sa gabos na ini. Ini nag-resulta sa kadakul nyang titulo (“Good Counsel,” “Help of the Sick,” “Mother of the Church,” Mother of Perpetual Help,” etc).


Ikaapat, igwa din si Maria nin mga pangaran na mina-depende sa kultura o lokasyon kan mga deboto. Igwang mga panahon na bako sanang mga nacion an gustong magkaiwa nin sadiring imagen ni Maria kundi pati na an mga saradit na lugar o communidad. Huli kaini mas nagdakul pa an pangaran o titulo ni Maria.


Ikalima, an mga titulo ni Maria na may relasyon sa saiyang mga “apparitions” o pagpahiling. An mga “apparitions” kadaklan na beses may relasyon sa kaomayan nin helang asin pagbabago nin buhay. Mas anggay man nanggad na tawan si Maria nin pangaran na anggay sa mga pangyayaring ini, arog baga kan Lourdes asin Fatima.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page