top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


An hapot ko po manonongod sa mga pamahiin sa mga may gadan, sa paglubong, etc. Ano an dapat sunudon? What will happen kun dae masunod? Totoo kaya na may masunod na magagadan?

Minagalang, Chito

Dear Chito,


An mga pamahiin (superstitious beliefs) hale sa manlaen-laen na kultura asin eksperyensya kan kada tawo. Kadakul halimbawa na pwede tang gamiton arog baga kan mga pamahiin sa mga gadan. Dai ka magparigos kun may gadan, dai ka mag-uli diretso sa harong kun hale ka sa gadan, dai ka maglinig nin harong o tahoban mo an mga salming kun may gadan. Igwa man mga tao na nagtutubod sa magic, horoscope, hula, kulam, nakakatakot na kampon nin kadikloman, asin iba pa.


Igwang apat na klaseng pamahiin na pwedeng magin causa tanganing kita magkasala nin makuri: a) bakong tamang pagsamba sa tunay na Dios; b) pagsamba sa dios-diosan (idolatry); c) panghuhula (divination); asin mayong kabuluhan na mga gibo (vain observances).


Sa Sampolong Togon, maliwanag sa enot na togon na mayo kitang ibang dios na sasambahon kundi an Dios na satong Kagurangnan. Siya sana an tunay na makapangyarihan sa gabos. Dai ta na kaipuhan maghanap nin iba pang susunodon o papaorogon sa buhay ta, orog na kun ini hale sa kampon nin kadikloman, mga sekretong gibo o mga dai siguradong kaisipan.


Dai kita magtubod na may mangyayari satong maraot kun dai kita magsunod sa mga pamahiin. An Kagurangnan tang Dios na naggibo sato gabos sapat na. Dai ta na kaipuhan maghanap pang iba.


An minagalang, Fr. Bill

コメント


bottom of page