top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Kun bulan nin Hunyo, dakul nagpapakasal. Tano po? Ano po an pagkaka-iba kan kasal sa simbahan asin kasal sa civil?

An minagalang, Audie


Dear Audie,


Kadakul nagpapakasal sa bulan na Hunyo pero dai ninda siguro aram an istorya kaini. Basta gusto lang ninda makasal sa bulan na dakul an nag-aaragom. Pero kun aaramon ta an istorya, an pangaran na Junio gikan sa Roman goddess nin pag-aagom na si Juno. An mga familia kaidto nagtutubod na kun magpakasal ka sa bulan na Junio, ika bebendisyonan nin kaogmahan na mayong kataposan. Ini siguro an rason poon pa kaidto kun tano dakul an nagpapakasal sa bulan na ini.


Siring man, manlaen-laen an rason kun tano pinipili kan iba an kasal sa civil o sa Simbahan. Kun an mapakasal religioso, pipilion ninda an kasal sa Simbahan. Tama na tawan ninda nin honra an saindang relihiyon asin magpakasal sa mata nin Dios asin nin tawo. Kun bakong religioso an ikakasal, baka dai sinda komportable na magpakasal sa Simbahan asin agihan an bilog na ceremonia. O baka sabihon kan iba, mahal magpakasal sa simbahan huli ta kadakul dapat kuahon na servicio arog kan choir, wedding coordinator, bridal car o kun ano-ano pang pagkakagastusan. Sa iba man mas gusto ninda an tradisyonal na pagpapakasal sa Simbahan asin mga kinaugalian na piggigibo sa pagpakasal.


Pwedeng sabihon kan iba na mas gusto ninda an pagpakasal sa atubangan kan judge o mayor ta halipot sana ini asin dai na kaipuhan an halabang pagpaplano. Para sa iba, an pagpapakasal sa civil pwedeng gibohon minsan saen na lugar, alagad an sa Simbahan dakul mga reglamentong sinusunod.


An pagpakasal sa civil sarong legal na proceso alagad ini dai minimidbid kan simbahan. Huli ta ini dai inaako kan Simbahan, an mga kasal sa civil dai pwedeng mag-ako nin comunion huli ta nagsasaro sinda na dai nag-ako kan sakramento nin kasal. Mayong relihiosong elemento na imbuelto sa pagpapakasal sa civil.


Sa ibong na lado, an pagpapakasal sa Simbahan minimidbid na legal kan estado. Ini sarong sakramento kun saen itinatao nin Dios an saiyang bendisyon, tabang asin paggiya sa mga nagpapakasal. Kun sa ano man na rason sinda magkasuhayan pag-abot kan panahon, bako ining gikan sa Dios kundi desisyon kan mag-agom na sinda dai na mag-ibahan.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page