top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Ano po an Blessed Sacrament? An gabos na simbahan dapat igwang Adoration Chapel? Ano an dapat gibohon habang nasa laog kan Adoration Chapel?

An minagalang, John Marc

Dear John Marc,


An Blessed Sacrament o Santissimo Sacramento iyo an consagradong mga elemento kan Eucaristia, orog na an tinapay o an Hostia. Mas maray kun an gabos na Simbahan igwa nin lugar para sa Adoration Chapel. An devocion sa Eucaristia iyo an saro sa pinakamagayon na gawe tanganing magin banal an sarong Catolico. Tano? Huli ta yaon mismo si Jesus sa atubangan nyato sa porma kan consagradong tinapay. Sarong dakulaon na privilegio na an presencia kan Dios na pinakamakapangyarihan sa gabos presente sa gabos na oras.


Sa laog kan Adoration Chapel kaipuhan an dakulang paggalang huli ta yaon an Dios na naglalang asin nagtubos satuya sa kasalan. Pwede kang maghagad nin tawad sa saimong mga pagkakasala. Pwede kang maghagad nin kaomayan sa saimong helang sa isip, hawak o kalag. Pwede kang maghagad nin linaw nin isip sa pagtao nin solusyon sa saimong mga kadificilan o pwede kang maghagad kusog para makayanan mo an saimong mga problema. Pwede mong sabihon miski an saimong mga kaogmahan, kamundoan o kakundian. An Blessed Sacrament sarong dakulang patotoo na an Dios danay na yaon sato sa gabos na oras. Dai nya nanggad kita papabayaan minsan ano man na oras.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page