top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Paano po maaaraman kun igwang calling an sarong tawo na maging padi?

An minagalang, Martin


Dear Martin,


Masakit maaraman kun igwa nin calling o bokasyon sa pagpadi an sarong aki. Alagad igwa nin mga tanda na pwedeng mahiling sa sarong lalaking aki. Halimbawa, mahilig siyang magpangadie. Gusto nya pirmi nagsisimba o gusto niyang mag-ayon sa mga sacristan.


Mahihiling din saiya an pagigin maboot asin masinunod-sunod. Pirmi niyang iniistorya sa magurang o sa mga amigo niya na siya mapadi. Dawa joven, mahilig siyang mag-ayon sa mga debosyon sa simbahan. Dai siya pasaway sa klase asin hararom an respeto sa kapwa.


Gabos ini tanda nin magagayon na katangian kan sarong mapadi, alagad dai nangangahulugan na kun igwa siya kan mga ini, siya mapadi na. An bokasyon sa pagpadi dakulang biyaya nin Mahal na Dios, siya sana an makakapagtao kan regalong ini sa saiyang mga pinili. Dawa ngani mayo kan mga magagayon na katangian na ini an sarong aking lalaki, pwede magtrabaho an biyaya nin Dios para gibohon siyang maray asin mag-ako kan biyaya nin pagpadi.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page