top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Ano po an masasabi kan Simbahan manononod sa annulment or divorce? Pirmi kaming nag iiwal kan sakuyang agom asin apektado na an samuyang mga aki.

An minagalang, Faye

Dear Faye,


An annulment sarong legal na proceso na nagpapawarang saysay sa kasal asin pigpapahayag kaini na mayong kasal na nangyari sa lalaki asin babae na nag-inagoman. Bakong tama an saindang pag-inagoman huli ta igwa ini nin kaolangan bago pa man sinda kasalon. Asin an kaolangan na ini tama nang rason para sabihon na bakong tama an saindang pagpakasal.


Bako ining arog kan divorcio na pwedeng suwayan kan lalaki o babae an saiyang agom matapos niya ining pakasalan. Sa divorcio, igwang kasal na nangyari alagad paglipas kan panahon an ma-agom minagibo nin desisyon na magsuwayan huli ta nagkaigwa na nin hararom na problema an saindang pag-ibahan. Asin habo na nindang ipadagos an saindang relasyon bilang mag-agom.


Nagkakaigwa nin divorcio huli ta dai na pwede pang pakarayon an pag-ibahan kan mag-agom. Halimbawa, bako sindang maimbod o faithful sa lambang saro, igwa sindang iba pang partner afuera kan saindang tunay na agom, daing ontok na saindang pag-iriwal, mayo sindang pagpahiling nin pagkamoot sa lambang saro, magkaibang maray an saindang personalidad asin kadakul pang ibang dahilan. Pero digdi sa Pilipinas, dai nanggad itinotogot an divorcio. Masakit magtao nin alternatibong solusyon sa mga mag-agom na may mga problema sa saindang pag-iribahan. Kaipuhan pagtrabahuhan kan mag-agom na mapakarhay ninda an saindang pag-iribahan tanganing dai sinda magsuruwayan.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page