top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Ano po an role kan sarong cura parroco sa parokya? Saen siya dapat magkua nin budget para sa saiyang mga programa? Tano po ta kaipuhan siya magpalipat lipat nin parokya?

An minagalang, Angela

Dear Angela,


An parokya sarong comunidad nin mga parasunod ni Cristo na an pamamahala ipinapaniwala sa cura parroco. Siya an pastor kan comunidad, nag-aataman sa mga tawo asin nagce-celebrar kan mga sacramento. Hale sa obispo an otoridad kan cura parroco na saiya man irini-representar sa comunidad.


An Simbahan dakul an mga servicio na tinatao sa mga tao kaya igwa man itinatao an mga tawo bilang karibay kaini. Halimbawa, nagpakasal, nagpamisa o nagpabonyag, igwa siyang tinataong dolot or offering sa mga servicio na saiya o saindang inaako. Alagad, an mga inaakong mga sakramento, dai nangad pwede mabayaran huli ta an gracia nin Dios mayo nin katumbas na halaga. Si paggamit mo kan simbahan, ilaw, sound system asin iba pang kaipuhan iyo an binabayaran.


Sa mga nakukuang limos o donasyon asin sa pagtaong servicio kaini sa katawohan, nakakakua an Simbahan nin income na ginagamit nyang pansweldo sa mga staff, sa kuryente asin tubig, sa aroaldaw na pagkakan, mga kaipuhan na actividad asin pag-mantener kan kumbento asin Simbahan.


Kaya dai dapat maghona an mga tawo na sa padi minadalagan an mga limos o donasyon sa Simbahan. An padi igwa man limitadong nakukua sa saiyang pagigin administrador asin pagsirbe sa parokya dahil igwa man siyang sadiring mga pangangaipo.


Kun iisipon ngani garo minabalik man sana sa mga tawo an saindang tinatao sa Simbahan ta dai ini nagpapabaya na magtabang sa mga nangangaipo, sa biktima nin kalamidad, mga may helang, asin kadakul pang mga proyektong imbuelto an Simbahan.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page