top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Ano po an gustong sabihon kan exorcism? Siisay lang po an pwede maggibo kaiyan?

An minagalang, Andres


Dear Andres,


An Simbahan na Catolico tinutugotan an paggamit kan exorcismo orog na sa mga biktima nin pagsanib kan maraot na espiritu o demonyo. Sa Catolico ini sarong sakramental, bako ining sakramento arog kan Bonyag o Kumpisal.


An exorcismo igwa nin proceso o rito na ginagamit. An biktima kadaklan na beses pinoporogolan tanganing dai niya makolgan an saiyang sadiri o an mga tawo sa palibot mantang ginigibo kan exorcist an pagpaluwas kan demonyo. Minapangadie an exorcist habang pigsusugo an demonyo na lumayas sa saiyang biktima. Sa mga pangadie pwede niyang gamiton an Ama Niamo, Tara Kagurangnan Maria, Athanasian Creed asin iba pang mga pangadieon. Kan 1999, nagpaluwas nin bagong rito nin exorcismo an Roma.


An mga kaso na sinasabing sinasapian nin demonyo dapat pag-adalan na maray ta bakong gabos na kaso masasabing an biktima nasa kapangyarihan kan maraot na espiritu. Kun minsan, nag-aagi sana nin grabeng depresyon o sarong isyu sa pag-iisip an sarong tawo. Halimbawa, an igwa nin “schizophrenia” na sarong matinding isyu sa pag-iisip, abnormal an pag-interpretar sa realidad. An “schizophrenia” pwedeng mag-resulta sa kumbinasyon “hallucinations,” “delusions,” asin labi-labing kapurisawan sa pag-iisip. Kun minsan, an may helang sa pag-iisip nakakahiling nin mga makatakot na linalang o nag-iisip na inaatake siya nin mga maraot na espiritu.


An importante dapat tandaan an exorcismo nagpapahiling na mas makapangyarihan an Dios kisa sa demonyo o maraot na espiritu. Asin bakong gabos na padi pwede magpaluwas nin maraot na espiritu. An sarong diocesis may itinatalang exorcist na an trabaho magpaluwas nin mga marompot na espiritu o demonyo.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page