top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Totoo daw po na kun makumpleto an siyam na aldaw na simbang gabi magkakatotoo an wish?

Minagalang, Charing

Dear Charing,


An mga Simbang Gabi o Aguinaldo Masses sarong novena na ginigibo sa laog nin siyam na aldaw sa kaomawan si Santa Maria tanganing makapag-andam sa Pasko nin Pagkamundag. Sa mga aldaw na ini may mga espesyal na pabor o pinapamibi an mga nagsisimba. Sa tabang ni Santa Maria bakong harayo an posibilidad na makamtan an hinahagad sa Kagurangnan.


Dapat masabotan na an mga pag-novena bakong magic na madara tolos nin kasimbagan sa satong mga pamibion. Kun natapos mo an siyam na aldaw asin garo dai nangyari an saimong pighahagad, intindihon mo na dinadangog nin Dios an mga pamibi asin padangat nya kita. Pero kadaklan na beses, an mga simbag nin Dios sa satong mga pamibi iba man sa gusto tang makamtan.


Tano ta siring kaini? Aram nin Dios an maray para sa sato. Kun siring, iitaas mo sana an saimong mga kahagadan sa mga Simbang Gabi na may hararom na pagtitiwala sa Dios asin pagsunod kun ano man an saiyang kabotan.


An minagalang, Fr. Bill

Comments


bottom of page