top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Táno po ta kaipuhan mayo nin tsinelas o sapatos kun mabali sa pag-voya? Tanô po ta dapat mga lalaki sana an magpasan ki Ina asin an magsakay sa pagoda?

An minagalang, Arsenio

Dear Arsenio,


An mga prusisyon sarong porma nin relihiosong paglalakbay na enot nang ginibo kan mga Judio para iri-presentar an mga importanteng pangyayari. An mga Catolico kadakul na man ginibong mga prusisyon sa mga espesyal na okasyon tanganing ipagiromdom na an buhay Cristiano padagos na paglakaw pasiring sa Dios asin sa mayong kasagkoran na destinasyon sa kaibahan nya.


Igwang duwang darakulang prusisyon na ginigibo sa kafiestahan ni Peñafrancia na inaapod tang Traslacion asin Pagsakay (fluvial procession). An mga voyadores nakabitis, mayong tsinelas. Ini nagin parte na kan tradisyon sa prusisyon ni Ina. Parte na ini kan pag-penitencia asin pamibi mantang nag-aayon an sarong deboto sa prusisyon. Mayo man nagbabawal na magsapatos o mag-tsinelas sa pag-ayon sa prusisyon kaya lang bilang pakisumaro, kadaklan sa nag-iiriba nakabitis. Kun dakula an sakripisyo pagpeusisyon, dakula man an kaogmahan asin consolacion pagkatapos.


Sa Traslacion, an mga lalaki sana an nagtotolod kan saiyang andas. Siring man kun fluvial procession, nakagawian na man na gabos sana mga lalaki an nasa pagoda o sa dakulang baroto kun saen nakasakay si Ina. Ini nagpapahiling nin magayon na simbolismo huli ta si Ina sana an reina kan satong buhay o kan satong rona. Siya an “pinakaorog sa mga babae gabos.” Si Maria an pinaka-enot na Cristiano asin disipulo ni Jesus. Siya sana an maninigong modelo kan gabos na gustong magin tunay na disipulo ni Jesus.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Коментарі


bottom of page