top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta pagsakay kan imahen ni Ina sa salog, an mga aki asin an mga tawo, nagwawagayway panyo, nagsusulo kandila asin piglulugbo an sadiri sa salog para mabasa? Ini kaya kabali sa tamang pagpahayag kan debosyon ki Santa Maria?

An minagalang, Jonathan


Dear Jonathan,


Dai mo mauubos maisip an kaya mong gibohon kun ika namomoot o naoogma sa sarong tawo. Pwede kang maglakaw nin harayo, mahiling mo lang siya. Pwede kang magtipon nin kwarta sa halawig na panahon, mabakal mo sana an gustohon niyang regalo. Pwede kang dai magkakan asin mag-ehersisyo nin pirang bulan ta gusto niya magniwang ka. Pwede kang magpondo sa saimong vicio, mapaogma mo lang an saimong namomotan. Mayong imposible sa sarong tawong nagpapadangat.


Sa pagsakay ni Inang Peñafrancia, dakul ginigibo an mga tawo na nagin parte na kan tradisyon bilang pagtao nin honra asin paggalang saiya. Ipinapahiling kan saiyang mga deboto an pagkamoot asin pagmidbid kan saiyang dakulang tabang sa paagi nin pagwagayway nin panyo, pagsolo nin kandila, pagparigos sa tubig na saiyang inaagihan asin iba pang mga gawe na parte na kan kinaugalian kan mga tawo.


Mayong sala sa mga gaweng ini huli ta dai ta man mapopogolan an mga tawo sa saindang pagpahiling nin debosyon ki Ina. Siguro an magigin sobra sana sa mga gaweng ini iyo an mga bagay na makakaraot kan salud kan sarong tawo o magdadara nin pagbasang-basang sa imagen ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Halimbawa, mag-inom ka kan tubig sa salog ta hona mo mararahay an saimong helang, sala na yan ta aram ta na bako ining malinig. O kun dai man, magparakurahaw ka nin mga muda o pag-olog-olog ki Ina habang nag-aagi an prusisyon. Kun siring, an gabos na gawe na nagpapahiling nin pag-omaw asin pagtubod ki Ina bako yan sala. Ini mas nagtatao pa nin inspirasyon sa iba na nagduduwa-duwa pa sa saindang pag-debosyon.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page